Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 17.4.2024

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

SIVANTO PRIME

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

flupiradifuron

20

38081090

951659-40-8IRAC: 4D

 

Formulacija:

vodotopni koncentrat (SL)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09, GHS08

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Bayer AG, Leverkusen

Zastopnik, distributer:

BAYER D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

AGROAVANT, D.O.O.

Datum veljavnosti:

9.12.2025

 

Uporaba na:

VICFX: bob (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Vicia faba L.); BRSOK: brokoli (Brassica oleracea var. italica Plenck); BRSOF: brstični ohrovt (Brassica oleracea L. var. gemmifera DC./ZENK); CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina Grebenshchikov); BRSOB: cvetača (Brassica oleracea L. var. botrytis); PHSVX: fižol (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Phaseolus vulgaris L.); BRSOL: glavnato zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata); PIBSX: grah (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Pisum sativum L.); PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica); FRAAN: jagoda (Fragaria x ananassa Duchense); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); BRSOG: kolerabica (Brassica oleracea L. var. gongylodes L.); CUMSA: kumara (za solato) (Cucumis sativus L.); BRSOA: listni ohrovt (Brassica oleracea var. viridis); CITLA: lubenica (Citrullus lanatus (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI); matični vinograd (matični vinograd); matičnjak (matičnjak); BRSOS: ohrovt, glavnati (Brassica oleracea convar. capitata var. subauda L.); NNNZZ: okrasne rastline (čebulnice) (okrasne rastline); NNNZZ: okrasne rastline (drevje) (okrasne rastline); NNNZZ: okrasne rastline (enoletnice) (okrasne rastline); NNNZZ: okrasne rastline (grmovnice) (okrasne rastline); NNNZZ: okrasne rastline (trajnice) (okrasne rastline); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Solanum lycopersicum Linnaeus); LACSA: solata (Lactuca sativa L.); NNNBA: trsnica (trsnica); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

SCAPLI: ameriški škržatek (Scaphoideus titanus BALL); ANURFA: hruškova uš šiškarica (Anuraphis farfarae (Koch)); RHOPIN: jablanova travna uš (Rhopalosiphum oxyacanthae (Schrank)); 1APHIF: listne uši (Aphididae); DYSAPY: mokasta hruševa uš (Dysaphis pyri (Boyer de Fonscolombe)); DYSAPL: mokasta jablanova uš (Dysaphis plantaginea (Passerini)); TRIAVA: rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum (WESTWOOD)); BEMITA: tobakov ščitkar (Bemisia tabaci (GENNADIUS)); EMPOFL: zeleni škržatek (Empoasca vitis (Goethe))

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.; H373: Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P302+P352: PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode/ …; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P362+P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.; SPe 8: Nevarno za čebele/ Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

brokoli: 3 dni, brstični ohrovt: 3 dni, bučka: 3 dni, cvetača: 3 dni, glavnato zelje: 3 dni, hruška: 14 dni, jablana: 14 dni, jagoda: 3 dni, jajčevec: 3 dni, kolerabica: 3 dni, kumara (za solato): 3 dni, listni ohrovt: 3 dni, lubenica: 3 dni, matični vinograd: karenca ni potrebna, matičnjak: karenca ni potrebna, okrasne rastline (čebulnice): karenca ni potrebna, okrasne rastline (drevje): karenca ni potrebna, okrasne rastline (enoletnice): karenca ni potrebna, okrasne rastline (grmovnice): karenca ni potrebna, okrasne rastline (trajnice): karenca ni potrebna, paprika: 3 dni, paradižnik: 3 dni, solata: 3 dni, trsnica: karenca ni potrebna, trta (za namizno in vinsko grozdje): 14 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-242/14/9

6.12.2018

9.12.2025

Razširitev uporabe

U34330-242/14/16

12.2.2019

9.12.2025

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-60/21/8

4.1.2022

9.12.2025

Sprememba

U34330-242/14/32

23.5.2023

9.12.2025


| |