Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 17.4.2024

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0


 

Ime sredstva:

TEPPEKI Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

flonikamid

50

38081090

158062-67-0IRAC: 29

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS07

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

ISK Bioscience Europe N.V.

Zastopnik, distributer:

CERTIS BELCHIM SI D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2024

 

Uporaba na:

PRNPS: breskev (Prunus persica (Linnaeus) Batsch); CUUMA: buča (Cucurbita maxima DUCH.); CUUPO: buča, oljna (za seme za olje/prehrano) (Cucurbita pepo L. var. styriaca Grebenshchikov); CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina Grebenshchikov); PRNAV: češnja (Prunus avium L.); CUMME: dinja (Cucumis melo L.); PIBSX: grah (za sveže zrnje) (Pisum sativum L.); HUMLU: hmelj (Humulus lupulus L.); PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica); HORVX: ječmen (jari+ozimni) (Hordeum vulgare L.); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); CUMSA: kumara (za solato) (Cucumis sativus L.); LENCU: leča (Lens culinaris); CITLA: lubenica (Citrullus lanatus (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI); PRNAR: marelica (Prunus armeniaca L.); PRNPN: nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); AVESA: oves (jari+ozimni) (Avena sativa L.); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); TRZAX: pšenica (jari+ozimni) (Triticum aestivum L.); SECCE: rž (jari+ozimni) (Secale cereale L.); NNNBA: sadna drevesnica (sadna drevesnica); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.); 1TTLG: tritikala (jari+ozimni) (X Triticosecale Wittm.); LUPSS: volčji bob (lupina) (Lupinus sp.)

Uporaba proti:

APHIGO: bombaževčeva uš (Aphis gossypii Glover); MYZUCE: črna češnjeva uš (Myzus cerasi (Fabricius)); APHIFA: črna fižolova uš (Aphis fabae Scopoli); ACYRON: grahova uš (Acyrthosiphon pisum (Harris)); PHODHU: hmeljeva listna uš (Phorodon humuli (Schrank)); 1APHIF: listne uši (Aphididae); MACSAL: lupinina uš (Macrosiphum albifrons Essig); DYSAPY: mokasta hruševa uš (Dysaphis pyri (Boyer de Fonscolombe)); DYSAPL: mokasta jablanova uš (Dysaphis plantaginea (Passerini)); TRIAVA: rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum (WESTWOOD)); MYZUPE: siva breskova uš (Myzus persicae (SULZER)); MACSEU: velika krompirjeva uš (Macrosiphum euphorbiae (Thomas)); APHIPO: zelena jablanova uš (Aphis pomi De Geer); 1INSEC: žuželke, sesajoče (Insecta)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 8: Nevarno za čebele/ Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

breskev: 14 dni, buča: 1 dni, buča, oljna (za seme za olje/prehrano): 3 dni, bučka: 1 dni, češnja: 14 dni, dinja: 1 dni, grah (za sveže zrnje): 14 dni, hmelj: 21 dni, hruška: 21 dni, jablana: 21 dni, ječmen: 30 dni, krompir: 70 dni, kumara (za solato): 1 dni, leča: zagotovljena s časom uporabe, lubenica: 1 dni, marelica: 21 dni, nektarina: 14 dni, okrasne rastline: karenca ni potrebna, oves: 30 dni, paprika: 1 dni, pšenica (jari+ozimni): 28 dni, rž (jari+ozimni): 28 dni, sadna drevesnica: karenca ni potrebna, sliva: 21 dni, tritikala (jari+ozimni): 28 dni, volčji bob (lupina): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-377/04/16

4.6.2007

28.11.2012

Sprememba

327-02-377/04/20

27.11.2009

28.11.2012

Začasno podaljšanje

327-02-554/05/20

12.5.2010

28.11.2012

Razširitev uporabe

3433-529/09/3

14.9.2010

28.11.2012

Začasno podaljšanje

327-02-554/05/21

10.2.2012

28.11.2012

Podaljšanje

327-02-554/05/23

29.11.2012

31.8.2024

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-195/13/4

11.4.2014

31.8.2021

Sprememba

U34330-267/14/2

6.11.2014

31.8.2024

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-1/15/4

10.2.2015

31.8.2021

Sprememba

U34330-85/14/6

9.4.2015

31.8.2024

Sprememba

U34330-104/15/5

30.7.2015

31.8.2024

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-145/15/2

19.11.2015

31.8.2021

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-1/15/6

28.1.2016

31.8.2021

Sprememba

U34330-85/14/18

10.1.2019

31.8.2024

Sprememba

U34330-8/19/7

11.4.2019

31.8.2024

Razširitev uporabe

U34330-85/14/30

5.6.2020

31.8.2024

Sprememba

U34330-85/14/34

10.9.2020

31.8.2024

Sprememba

U34330-85/14/37

28.10.2021

31.8.2024

Sprememba

U34330-85/14/42

30.6.2022

31.8.2024

Sprememba

U34330-85/14/54

7.2.2024

31.8.2024


| |