Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

TRIKA EXPERT

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

lambda-cihalotrin

0,4

38081010

91465-08-6IRAC: 3A

 

Formulacija:

zrnina (granulat) (GR)

Skupina nevarnosti:

GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

SIPCAM OXON S.p.A.

Zastopnik, distributer:

METROB, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.3.2024

 

Uporaba na:

BRSOK: brokoli (Brassica oleracea var. italica Plenck); BRSOF: brstični ohrovt (Brassica oleracea L. var. gemmifera DC./ZENK); CUUMA: buča (Cucurbita maxima DUCH.); CUUPO: buča, oljna (za seme za olje/prehrano) (Cucurbita pepo L. var. styriaca Grebenshchikov); BRSOB: cvetača (Brassica oleracea L. var. botrytis); CICEL: endivija (Cichorium endivia L.); BRSOL: glavnato zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata); DAUCA: korenje (Daucus carota subsp. sativus (Hoffmann) Arcangeli); ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim)); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); BRSNN: oljna ogrščica (jari+ozimni) (Brassica napus L.); PANMI: proso (Panicum miliaceum L.); SORVU: sirek (Sorghum bicolor (L.) Moench); GLXMA: soja (za seme za olje/prehrano) (Glycine max (L.) MERR.); LACSA: solata (Lactuca sativa L.); HELAN: sončnica (za seme za olje/prehrano) (Helianthus annuus L.); NIOTA: tobak (Nicotiana L.)

Uporaba proti:

DIABVI: koruzni hrošč (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte); AGRISP: strune (Agriotes spp.); 1AGROG: talne sovke (Agrotis OCHSENHEIMER, 1816)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 5: Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev je treba sredstvo / tretirano seme popolnoma vdelati v tla; tudi na koncih vrst.; SPe 6: Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev odstraniti razsuto sredstvo / tretirano seme.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

brokoli: zagotovljena s časom uporabe, brstični ohrovt: zagotovljena s časom uporabe, buča: zagotovljena s časom uporabe, buča, oljna (za seme za olje/prehrano): zagotovljena s časom uporabe, cvetača: zagotovljena s časom uporabe, endivija: zagotovljena s časom uporabe, glavnato zelje: zagotovljena s časom uporabe, korenje: zagotovljena s časom uporabe, koruza (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe, krompir: zagotovljena s časom uporabe, okrasne rastline: karenca ni potrebna, oljna ogrščica (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, proso: zagotovljena s časom uporabe, sirek (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe, soja (za seme za olje/prehrano): zagotovljena s časom uporabe, solata: zagotovljena s časom uporabe, sončnica (za seme za olje/prehrano): zagotovljena s časom uporabe, tobak: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-90/21/10

11.10.2022

31.3.2024


| |