Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 17.4.2024

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

VERTIMEC PRO

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

abamektin

1,8

38081090

71751-41-2IRAC: 6

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

N, Xn

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID, AKARICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

16.5.2023

Zaloge v uporabi do:

30.9.2024

Zaloge v prodaji do:

30.9.2023

 

Uporaba na:

1CIDG: agrumi (Citrus L.); PRNPS: breskev (Prunus persica (Linnaeus) Batsch); CUUMA: buča (Cucurbita maxima DUCH.); CUMME: dinja (Cucumis melo L.); HUMLU: hmelj (Humulus lupulus L.); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); CITLA: lubenica (Citrullus lanatus (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI); PRNAR: marelica (Prunus armeniaca L.); PRNPN: nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

PHYNCI: agrumov listni zavrtač (Phyllocnistis citrella Stainton); METTCI: agrumova pršica (Panonychus citri (McGregor)); POLYBO: križasti grozdni sukač (Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller)); 1LIRIG: listne zavrtalke iz rodu Liriomyza (Liriomyza Mik); TETRUR: navadna pršica (Tetranychus urticae KOCH); CLYSAM: pasasti grozdni sukač (Eupoecilia ambiguella (Hübner)); 1TETRG: pršice prelke iz rodu Tetranychus (Tetranychus Dufor); METTUL: rdeča sadna pršica (Panonychus ulmi (Koch)); 1THRIG: resarji (Thrips (Linnaeus)); 1FRANG: resarji iz rodu Frankliniella (Frankliniella KARNY); EOTECA: rumena (gabrova) pršica (Eotetranychus carpini (OUDEMANS)); VASAFL: slivova listna pršica (Aculus fockeui (NALEPA & TROUESSART)); ERPHVI: trsna pršica (Colomerus vitis (PAGENSTECHER))

Opozorila in obvestila:

R22: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; R48/20/22: Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja ali zauživanja.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

agrumi: 10 dni, breskev: 14 dni, buča: 3 dni, dinja: 3 dni, hmelj: 28 dni, jajčevec: 3 dni, lubenica: 3 dni, marelica: 14 dni, nektarina: 14 dni, okrasne rastline: karenca ni potrebna, sliva: 28 dni, trta (za namizno in vinsko grozdje): 28 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

34330-11/11/1001

7.12.2012

16.5.2023

Sprememba

34330-11/11/5

9.8.2013

16.5.2023

Sprememba

U34330-268/14/4

19.11.2014

16.5.2023

Sprememba

U34330-268/14/6

30.7.2015

16.5.2023

Sprememba

U34330-268/14/10

10.6.2016

16.5.2023

Sprememba

U34330-268/14/20

17.12.2019

16.5.2023

Podaljšanje

U34330-1/20/8

26.3.2020

16.5.2023

Podaljšanje

U34330-1/22/11

28.3.2022

16.5.2023

Sprememba

U34330-268/14/35

27.1.2023

16.5.2023

Prenehanje dovoljenja

U34330-268/14/44

16.5.2023

16.5.2023


| |