Seznam fitofarmacevtskih sredstev s pretečeno registracijo v evidenci Fitosanitarne uprave na dan 25.9.2018

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 5 od 499

 

Ime sredstva:

BANKO 500 SC

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

klorotalonil

50

38082080

1897-45-6

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

N, Xn

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Arysta LifeScience S.A.S.

Zastopnik, distributer:

AGRORUŠE D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

28.2.2017

Zaloge v uporabi do:

29.8.2018

Zaloge v prodaji do:

29.8.2017

 

Uporaba na:

SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); LYPES: paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL.)

Uporaba proti:

PHYTIN: krompirjeva plesen (Phytophthora infestans (MONT.) DE BARY)

Opozorila in obvestila:

R20: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.; R37: Draži dihala.; R40: Možen rakotvoren učinek.; R41: Nevarnost hudih poškodb oči.; R43: Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S23: Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice (ustrezno besedilo določi proizvajalec).; S26: Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.; S36/37/39: Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.; SPo 2: Po uporabi oprati vso zaščitno obleko.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

krompir: 8 dni, paradižnik: 3 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

34330-11/12/4

21.1.2013

28.2.2017

Sprememba

U34330-6/15/3

28.12.2015

28.2.2017


 

Ime sredstva:

DUPLOSAN KV COMBI

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

2,4-D DMA

19,7

38083011

94-75-7

mekoprop - P DMA

35

38083011

66423-09-4

 

Formulacija:

vodotopni koncentrat (SL)

Skupina nevarnosti:

Xn, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

NUFARM GmbH & Co KG

Zastopnik, distributer:

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

6.2.2017

Zaloge v uporabi do:

6.8.2018

Zaloge v prodaji do:

6.8.2017

 

Uporaba na:

NNNZW: parkovne trate (parkovne trate); YCERE: strna žita (strna žita); YNIGF: športne trate (športne trate); NNNZW: vrtna trata (vrtna trata)

Uporaba proti:

TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

R22: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; R41: Nevarnost hudih poškodb oči.; R51/53: Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S20/21: Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.; S26: Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.; S36/37/39: Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

parkovne trate: zagotovljena z načinom uporabe, strna žita: zagotovljena s časom uporabe, športne trate: zagotovljena z načinom uporabe, vrtna trata: zagotovljena z načinom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-403/07/12

17.4.2009

6.2.2017

Sprememba

3433-403/07/16

14.3.2011

6.2.2017

Sprememba

U34330-278/14/1

7.11.2014

6.2.2017

Prenehanje dovoljenja

U34330-278/14/2

6.2.2017

6.2.2017


 

Ime sredstva:

BQM

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

glifosat v obliki izopropilamino soli

48

38083027

38641-94-0

 

Formulacija:

vodotopni koncentrat (SL)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

ALBAUGH TKI D.O.O.

Zastopnik, distributer:

Uvoznik za paralelni FFS:

VELOX, D.O.O.

Datum veljavnosti:

19.1.2017

Zaloge v uporabi do:

20.7.2018

Zaloge v prodaji do:

20.7.2017

 

Uporaba na:

YPFLG: gozdne drevesnice (gozdne drevesnice); NNNWD: mladi nasadi iglavcev (mladi nasadi iglavcev); YNKKX: nekmetijsko zemljišče (nekmetijsko zemljišče); YWHTR: panji listavcev (panji listavcev , štori listavcev); NNNVF: sadno drevje (Sadne rastline); YSTEG: strnišče (strnišče); VITVI: vinska trta (Vitis vinifera L. subsp. vinifera)

Uporaba proti:

SORHA: divji sirek (Sorghum halepense PERSOON); GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); RUMCR: kodrastolistna kislica (Rumex crispus L.); x: koreninski in debelni poganjki (koreninski in debelni poganjki); ARTVU: navadni pelin (Artemisia vulgaris L.); TAROF: navadni regrat (Taraxacum officinale WEBER in WIGGERS); CIRAR: njivski osat (Cirsium arvense (L.) SCOPOLI); CONAR: njivski slak (Convolvulus arvensis L.); CYPRO: okrogla ostrica (Cyperus rotundus L.); NNNWL: oleseneli plevelni listavci (oleseneli plevelni listavci); AGRRE: plazeča pirnica (Elytrigia (=Agropyron) repens (LINNAEUS) GOULD); CYNDA: prstasti pesjak (Cynodon dactylon (L.) PERS.); 1RUBG: robide (Rubus L.); RUMOB: topolistna kislica (Rumex obtusifolius L.); GGGPE: večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel); BBBPE: večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S36/37/39: Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

gozdne drevesnice: zagotovljena z načinom uporabe, mladi nasadi iglavcev: zagotovljena z načinom uporabe, nekmetijsko zemljišče: zagotovljena z načinom uporabe, panji listavcev: zagotovljena z načinom uporabe, sadno drevje: 35 dni, strnišče: zagotovljena s časom uporabe, vinska trta: 35 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

34330-49/11/4

27.2.2012

19.1.2017


 

Ime sredstva:

TELDOR PLUS

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

fenheksamid

50

38082080

126833-17-8

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Bayer CropScience AG

Zastopnik, distributer:

METROB, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

AGRORUŠE D.O.O., STAR Agro Analyse und Handels GmbH

Datum veljavnosti:

1.1.2017

Zaloge v uporabi do:

2.7.2018

Zaloge v prodaji do:

2.7.2017

 

Uporaba na:

PRNPS: breskev (Prunus persica BATSCH); VACVI: brusnica (Vaccinium vitis-idaea L.); PRNAV: češnja (Prunus avium L.); 1FRAG: jagoda (Fragaria L.); RIBUC: kosmulja (Ribes uva-crispa L.); RUBID: malina (Rubus idaeus L.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); LYPES: paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL.); 1RIBG: ribez (Ribes L.); 1RUBG: robide (Rubus L.); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.); VITVI: vinska trta (Vitis vinifera L. subsp. vinifera)

Uporaba proti:

MONILA: cvetna monilija (Monilinia laxa (ADERHOLD & RUHLAND) HONEY); MONIFG: navadna sadna gniloba (Monilinia fructigena (ADERHOLD & RUHLAND) HONEY); MONISP: sadne gnilobe, monilije (Monilinia HONEY); BOTRCI: siva plesen (Botryotinia fuckeliana (DE BARY) WHETZEL)

Opozorila in obvestila:

R51/53: Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S36/37/39: Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

breskev: 3 dni, brusnica: 7 dni, češnja: 3 dni, jagoda: 3 dni, kosmulja: 7 dni, malina: 7 dni, okrasne rastline: zagotovljena z načinom uporabe, paradižnik: 3 dni, ribez: 7 dni, robide: 7 dni, sliva: 3 dni, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja: zagotovljena s časom uporabe, vinska trta za pridelavo vinskega grozdja: 21 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-3/16/3

26.1.2016

1.1.2017

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-2/15/6

17.3.2015

31.12.2015

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-2/15/12

9.6.2016

1.1.2017


 

Ime sredstva:

MOSPILAN SG

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

acetamiprid

20

38081090

160430-64-8

 

Formulacija:

vodotopna zrnca, vodotopni kristali (SG)

Skupina nevarnosti:

Xn

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

NISSO Chemical Europe GmbH

Zastopnik, distributer:

METROB, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

STAR Agro Analyse und Handels GmbH

Datum veljavnosti:

31.12.2016

Zaloge v uporabi do:

1.7.2018

Zaloge v prodaji do:

1.7.2017

 

Uporaba na:

PRNPS: breskev (Prunus persica BATSCH); CUUPE: buča (Cucurbita pepo L.); CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina ALEF./GREB.); 1CUCF: bučnice (Cucurbitaceae); 1PYUG: hruška (Pyrus L.); 1MABG: jablana (Malus MILL.); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); PRNAR: marelica (Prunus armeniaca L.); CUMSA: navadna kumara (Cucumis sativus L.); PRNPN: nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL.); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.); LACSA: solata (Lactuca sativa L.)

Uporaba proti:

HOPLMI: črna češpljeva grizlica (Hoplocampa minuta (CHRIST, 1791)); HOPLBR: hruševa grizlica (Hoplocampa brevis (KLUG, 1814)); HOPLTE: jabolčna grizlica (Hoplocampa testudinea (KLUG, 1814)); CARPPO: jabolčni zavijač (Cydia pomonella (LINNAEUS, 1758)); LPTNDE: koloradski hrošč (Leptinotarsa decemlineata (SAY, 1824)); 1APHIF: listne uši (Aphididae); PSYLPI: navadna hruševa bolšica (Cacopsylla pyri (LINNAEUS, 1758)); TRIAVA: rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum (WESTWOOD, 1856)); HOPLFL: rumena češpljeva grizlica (Hoplocampa flava (LINNAEUS, 1761)); LEUCSC: sadni listni duplinar (Leucoptera malifoliella (O. COSTA, 1836)); LITHBL: sadni listni sitar (Phyllonorycter blancardella (FABRICIUS, 1781)); MYZUPE: siva breskova uš (Myzus persicae (SULZER, 1776)); 1ALEYF: ščitkarji (Aleyrodidae Westwood, 1840); BEMITA: tobakov ščitkar (Bemisia tabaci (GENNADIUS, 1889))

Opozorila in obvestila:

R22: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S36/37: Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

breskev: 14 dni, buča: 7 dni, bučka: 7 dni, bučnice z neužitno lupino: 7 dni, bučnice z užitno lupino: 7 dni, hruška: 14 dni, jablana: 14 dni, jajčevec: 7 dni, krompir: 14 dni, marelica: 14 dni, navadna kumara: 7 dni, nektarina: 14 dni, okrasne rastline: zagotovljena z načinom uporabe, paprika: 7 dni, paradižnik: 7 dni, sliva: 14 dni, solata: 7 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-74/14/5

24.4.2014

31.12.2016

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-57/16/2

10.6.2016

31.12.2016


| |>>Naprej