Seznam fitofarmacevtskih sredstev s pretečeno registracijo v evidenci UVHVVR na dan 24.4.2019

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 5 od 525

 

Ime sredstva:

CAMIX

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

mezotrion

4

38083027

104206-8

S-metolaklor

40

38083015

87392-12-9

 

Formulacija:

suspenzoemulzija (SE)

Skupina nevarnosti:

N, Xi

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

Syngenta Agro d.o.o.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

10.10.2017

Zaloge v uporabi do:

10.4.2019

Zaloge v prodaji do:

10.4.2018

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (Zea mays L.)

Uporaba proti:

GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

R38: Draži kožo.; R43: Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S24: Preprečiti stik s kožo.; S36/37: Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-571/08/9

4.5.2010

10.10.2017


 

Ime sredstva:

SPADA 200 EC

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

fosmet

20

38081040

732-11-6

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Gowan Crop Protection Limited

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.9.2017

Zaloge v uporabi do:

31.3.2019

Zaloge v prodaji do:

31.3.2018

 

Uporaba na:

PRNPS: breskev (Prunus persica BATSCH); PRNAV: češnja (Prunus avium L.); MABSD: jablana (Malus domestica); PRNPN: nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); OLVEU: oljka (Olea L.); PRNCE: višnja (Prunus cerasus L.)

Uporaba proti:

RHAGCE: češnjeva muha (Rhagoletis cerasi (LINNAEUS, 1758)); ANTHPO: jablanov cvetožer (Anthonomus pomorum (LINNAEUS, 1758)); DACUOL: oljčna muha (Bactrocera oleae (Gmelin, 1788)); DROSSU: plodova vinska mušica (Drosophila suzukii (Matsumura))

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P301+P312: PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P330: Izprati usta. ; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.; SPe 8: Nevarno za čebele/ Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

breskev: 14 dni, češnja: 14 dni, jablana: 28 dni, nektarina: 14 dni, oljka: 28 dni, višnja: 14 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija nujno potrebnega FFS

3433-140/10/4

1.2.2011

30.9.2017

Sprememba

U34330-27/15/4

17.4.2015

30.9.2017

Sprememba

U34330-115/16/2

20.12.2016

30.9.2017


 

Ime sredstva:

GIZMO 60 FS

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

tebukonazol

6

38082050

107534-96-3

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija za tretiranje semena (FS)

Skupina nevarnosti:

Xn

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

NUFARM GmbH & Co KG

Zastopnik, distributer:

CINKARNA CELJE, D.D.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

13.9.2017

Zaloge v uporabi do:

14.3.2019

Zaloge v prodaji do:

14.3.2018

 

Uporaba na:

1HORG: jari ječmen (Hordeum vulgare L., spring barley); TRZAX: navadna pšenica (Triticum aestivum L.); 1HORG: ozimni ječmen (Hordeum L.)

Uporaba proti:

USTINH: ječmenova gola snet (Ustilago nuda (JENSEN) ROSTR. f. sp. hordei SCHAFFNIT); PYRNGR: ječmenova progavost (Pyrenophora graminea ITO & KURIBAYASHI); TILLCA: pšenična trda snet (Tilletia tritici (BJERK.) WOLFF)

Opozorila in obvestila:

R52/53: Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; R63: Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S36/37: Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

jari ječmen: zagotovljena s časom uporabe, navadna pšenica: zagotovljena s časom uporabe, ozimni ječmen: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

34330-20/11/8

13.9.2012

13.9.2017

Sprememba

U34330-15/14/2

14.2.2014

13.9.2017

Sprememba

U34330-109/16/2

22.11.2016

13.9.2017


 

Ime sredstva:

RAPTOL KONCENTRAT (star)

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

olje navadne ogrščice

82,53

38081090

8002-13-9

piretrin

1,834

38081010

8003-34-7

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

Xi

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Neudorff GmbH KG

Zastopnik, distributer:

AGROPROM, D.O.O. MEDVODE

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

8.8.2017

Zaloge v uporabi do:

6.2.2019

Zaloge v prodaji do:

6.2.2018

 

Uporaba na:

SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); NNNVF: sadno drevje (Sadne rastline); NNNVV: vrtnine (VRTNINE)

Uporaba proti:

1COCCF: kaparji (Coccoidae); LPTNDE: koloradski hrošč (Leptinotarsa decemlineata (SAY, 1824)); 1APHIF: listne uši (Aphididae); 1TETRF: pršice prelke (Tetranychidae); 1THRIG: resarji (Thrips LINNAEUS, 1758); 1ALEYF: ščitkarji (Aleyrodidae Westwood, 1840)

Opozorila in obvestila:

R43: Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.; R51/53: Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S24: Preprečiti stik s kožo.; S36/37: Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

krompir: 3 dni, okrasne rastline: zagotovljena z načinom uporabe, sadno drevje: 3 dni, vrtnine: 3 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-335/04/15

8.8.2007

8.8.2017

Sprememba

327-02-335/04/22

27.11.2009

8.8.2017


 

Ime sredstva:

ADENGO 315 SC

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

izoksaflutol

22,5

38083027

141112-29-0

tienkarbazon-metil

9

38083027

317815-83-1

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Bayer AG, Leverkusen

Zastopnik, distributer:

METROB, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

STAR Agro Analyse und Handels GmbH

Datum veljavnosti:

31.7.2017

Zaloge v uporabi do:

31.1.2019

Zaloge v prodaji do:

31.1.2018

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (Zea mays L.)

Uporaba proti:

POLPE: breskova dresen (Polygonum persicaria L.); GASPA: drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora CAV.); POAAN: enoletna latovka (Poa annua L.); GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); AVEFA: gluhi oves (Avena fatua L.); 1MATG: kamilice (Matricaria L.); DIGSA: krvavordeča srakonja (Digitaria sanguinalis (L.) SCOP.); 1CHEG: metlike (Chenopodium L.); ECHCG: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli (L.) P.BEAUV.); ATXPA: navadna loboda (Atriplex patula L.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); POLCO: navadni slakovec (Polygonum convolvulus L.); MYOAR: njivska spominčica (Myosotis arvensis (L.) HILL); VIOAR: njivska vijolica (Viola arvensis MURR.); SOLNI: pasje zelišče (Solanum nigrum L.); POLLA: ščavjelistna dresen (Polygonum lapathifolium L.); SETVI: zeleni muhvič (Setaria viridis (L.) P.BEAUV.)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H361d: Sum škodljivosti za nerojenega otroka.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-131/16/4

23.2.2017

31.7.2017


| |>>Naprej