Seznam fitofarmacevtskih sredstev s pretečeno registracijo v evidenci Fitosanitarne uprave na dan 12.12.2017

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 5 od 466

 

Ime sredstva:

INDAR 5 EW

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

fenbukonazol

5

38082050

114369-43-6

 

Formulacija:

koncentrirana emulzija - olje v vodi (EW)

Skupina nevarnosti:

Xn, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Dow AgroSciences GmbH

Zastopnik, distributer:

KARSIA, DUTOVLJE, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

1.6.2016

Zaloge v uporabi do:

1.12.2017

Zaloge v prodaji do:

1.12.2016

 

Uporaba na:

jablana (Malus MILL.)

Uporaba proti:

jablanov škrlup (Venturia inaequalis (COOKE) G.WINT./ADERH.)

Opozorila in obvestila:

R22: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; R36/38: Draži oči in kožo.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; R65: Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.; R66: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S24/25: Preprečiti stik s kožo in očmi.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.; S62: Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

jablana: 21 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

SFS 8032

6.2.1998

6.2.2003

Podaljšanje

327-02-241/02

27.2.2003

1.6.2016

Sprememba

327-02-133/01/12

27.11.2009

1.6.2016

Začasno podaljšanje

327-02-241/02/7

13.6.2011

1.6.2016

Sprememba

U34330-181/13/2

14.1.2014

1.6.2016

Začasno podaljšanje

U34330-62/13/4

22.4.2015

1.6.2016

Prenehanje dovoljenja

U34330-62/13/9

1.6.2016

1.6.2016


 

Ime sredstva:

SILWET L-77

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

polialkilenoksid - modoficiran heptametiltrisiloksan kopolimer

84

38089090

27306-78-1

 

Formulacija:

vodotopni koncentrat (SL)

Skupina nevarnosti:

Xn, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

MOČILO

Proizvajalec:

Momentive Performance Materials (Suisse)

Zastopnik, distributer:

Arysta LifeScience Great Britain Limited

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

22.5.2016

Zaloge v uporabi do:

20.11.2017

Zaloge v prodaji do:

20.11.2016

 

Uporaba na:

kmetijske rastline (Ostale rastline in rastlinski proizvodi)

Uporaba proti:

Opozorila in obvestila:

R20: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.; R36: Draži oči.; R51/53: Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S36/37/39: Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

kmetijske rastline: zagotovljena z načinom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-109/05/6

22.5.2006

22.5.2016

Sprememba

327-02-109/05/12

18.3.2008

22.5.2016

Sprememba

327-02-109/05/13

27.11.2009

22.5.2016


 

Ime sredstva:

GALBEN C

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

baker v obliki bakrovega oksiklorida

58

38082010

1332-40-7

benalaksil

4

38082080

71626-11-4

 

Formulacija:

močljivi prašek (WP)

Skupina nevarnosti:

Xn, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

FMC Chemical, sprl/bvba

Zastopnik, distributer:

ALBAUGH TKI D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

16.5.2016

Zaloge v uporabi do:

14.11.2017

Zaloge v prodaji do:

14.11.2016

 

Uporaba na:

paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL.); vinska trta (Vitis vinifera L. subsp. vinifera)

Uporaba proti:

krompirjeva plesen (Phytophthora infestans (MONT.) DE BARY); peronospora vinske trte (Plasmopara viticola (BERK. & M.A.CURTIS) BERL. & DE TONI in SACC.)

Opozorila in obvestila:

R36: Draži oči.; R42/43: Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v stiku s kožo.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S36/37/39: Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S45: Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

paradižnik: 14 dni, vinska trta: 42 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

SFS 9068

20.4.1999

20.4.2004

Podaljšanje

327-02-362/04/10

16.5.2006

16.5.2016

Sprememba

327-02-362/04/14

4.6.2009

16.5.2016

Sprememba

327-02-361/04/18

12.2.2010

16.5.2016 

Ime sredstva:

HARMONY 75 WG Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

tifensulfuron-metil

75

38083023

79277-27-3

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

N, Xi

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

DuPont International Operations SARL

Zastopnik, distributer:

PICOUNT D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

24.4.2016

Zaloge v uporabi do:

23.10.2017

Zaloge v prodaji do:

23.10.2016

 

Uporaba na:

koruza (Zea mays L.); nekmetijsko zemljišče (nekmetijsko zemljišče); pašnik (pašnik); travnik (travnik)

Uporaba proti:

baržunasti oslez (Abutilon theophrasti MED.); bela metlika (Chenopodium album L.); bodiči (Xanthium L.); breskova dresen (Polygonum persicaria L.); drobnocvetna žametnica (Tagetes minuta L.); kamilice (Matricaria L.); kislice (Rumex L.); komelina (Commelina L. sp.); lepi slak (Ipomea sp.); metlike (Chenopodium L.); mrtve koprive (Lamium L.); navadna loboda (Atriplex patula L.); navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); navadni kristavec (Datura stramonium L.); navadni oslez (Hibiscus trionum L.); navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); navadni slakovec (Polygonum convolvulus L.); navadni tolščak (Portulaca oleracea L.); navadni vratič (Tanacetum vulgare L.); navadni zebrat (Galeopsis tetrahit L.); njivska gorjušica (Sinapis arvensis L.); njivska redkev (Raphanus raphanistrum L.); njivska zlatica (Ranunculus arvensis L.); njivski mošnjak (Thlaspi arvense L.); njivski osat (Cirsium arvense (L.) SCOPOLI); pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.); srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus L.); ščavjelistna dresen (Polygonum lapathifolium L.); ščiri (Amaranthus L.); širokolistni plevel (širokolistni plevel); travniška penuša (Cardamine pratensis L.); velika kopriva (Urtica dioica L.)

Opozorila in obvestila:

R36: Draži oči.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S39: Nositi zaščito za oči/obraz.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza: zagotovljena s časom uporabe, nekmetijsko zemljišče: karenca ni potrebna, pašnik: 21 dni, travnik: 21 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-5/00

23.2.2000

23.4.2006

Sprememba

327-02-70/03/5

26.3.2003

23.4.2006

Začasno podaljšanje

327-02-5/00/10

25.10.2005

23.4.2006

Sprememba

327-01-369/05/2

4.11.2005

23.4.2006

Podaljšanje

327-02-5/00/15

24.4.2006

24.4.2016

Sprememba

327-01-369/05/6

30.6.2008

24.4.2016

Sprememba

327-02-394/02/12

27.11.2009

24.4.2016

Sprememba

3433-65/11/4

31.1.2012

24.4.2016

Sprememba

327-02-5/00/19

21.2.2012

24.4.2016

Sprememba

U34330-104/15/11

30.7.2015

24.4.2016


 

Ime sredstva:

LOGRAN 20 WG

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

triasulfuron

20

38083023

82097-50-5

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.9.2016

Zaloge v uporabi do:

30.9.2017

Zaloge v prodaji do:

30.3.2017

 

Uporaba na:

jara pšenica (Triticum aestivum L.); jari ječmen (Hordeum vulgare L., spring barley); navadna pšenica (Triticum aestivum L.); navadni oves (Avena sativa L.); ozimni ječmen (Hordeum L.); rž (Secale cereale L.); tritikala (X Triticosecale Wittm.)

Uporaba proti:

širokolistni plevel (širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S20/21: Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.; S36/37: Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

jara pšenica: zagotovljena s časom uporabe, jari ječmen: zagotovljena s časom uporabe, navadna pšenica: zagotovljena s časom uporabe, navadni oves: zagotovljena s časom uporabe, ozimni ječmen: zagotovljena s časom uporabe, rž: zagotovljena s časom uporabe, tritikala: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-336/05/4

15.2.2006

30.9.2016

Sprememba

327-02-176/02/14

27.11.2009

30.9.2016

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-52/13/16

15.10.2014

15.2.2016

Začasno podaljšanje

U34330-161/15/2

2.12.2015

30.9.2016

Prenehanje dovoljenja

U34330-161/15/3

21.9.2016

30.9.2016


| |>>Naprej