Seznam fitofarmacevtskih sredstev s pretečeno registracijo v evidenci Fitosanitarne uprave na dan 25.4.2018

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 5 od 478

 

Ime sredstva:

STABILAN 460 SL

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

klormekvat klorid

46

38083090

999-81-5

 

Formulacija:

vodotopni koncentrat (SL)

Skupina nevarnosti:

Xn

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FITOREGULATOR

Proizvajalec:

NUFARM GmbH & Co KG

Zastopnik, distributer:

KARSIA, DUTOVLJE, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

20.10.2016

Zaloge v uporabi do:

20.4.2018

Zaloge v prodaji do:

20.4.2017

 

Uporaba na:

jara pšenica (Triticum aestivum L.); navadna pšenica (Triticum aestivum L.); navadni oves (Avena sativa L.); okrasne rastline (okrasne rastline); rž (Secale cereale L.)

Uporaba proti:

Opozorila in obvestila:

R21/22: Zdravju škodljivo v stiku s kožo in pri zaužitju.; R52/53: Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S36/37: Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

jara pšenica: zagotovljena s časom uporabe, navadna pšenica: zagotovljena s časom uporabe, navadni oves: zagotovljena s časom uporabe, okrasne rastline: zagotovljena z načinom uporabe, rž: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-132/05/12

20.10.2006

20.10.2016

Registracija nujno potrebnega FFS

3433-479/09/3

25.5.2009

20.10.2016

Sprememba

327-02-406/04/14

27.11.2008

20.10.2016 

Ime sredstva:

EXTRAVON Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

etoksilirani oktilfenol

100

38089090

27193-28-8

 

Formulacija:

druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene (AL)

Skupina nevarnosti:

Xi, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

MOČILO

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

18.8.2016

Zaloge v uporabi do:

16.2.2018

Zaloge v prodaji do:

16.2.2017

 

Uporaba na:

kmetijske rastline (Ostale rastline in rastlinski proizvodi)

Uporaba proti:

plevel (plevel)

Opozorila in obvestila:

R41: Nevarnost hudih poškodb oči.; R51/53: Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S26: Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.; S36/37/39: Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

kmetijske rastline: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

SFS 7080

15.10.1997

3.6.2006

Sprememba

327-02-265/01

9.8.2001

3.6.2006

Začasno podaljšanje

327-02-324/04/3

31.5.2006

17.8.2006

Podaljšanje

327-02-324/04/5

18.8.2006

18.8.2016

Sprememba

327-02-176/02/14

27.11.2009

18.8.2016


 

Ime sredstva:

GAT STAKE 20 EC

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

fluroksipir

20

38083027

69377-81-7

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

Xn, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

GAT Microencapsulation AG

Zastopnik, distributer:

VELOX, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

12.7.2016

Zaloge v uporabi do:

12.1.2018

Zaloge v prodaji do:

12.1.2017

 

Uporaba na:

jari ječmen (Hordeum vulgare L., spring barley); koruza za silažo (Zea mays L.); navadna pšenica (Triticum aestivum L.); navadni oves (Avena sativa L.); ozimna rž (Secale cereale L.); ozimni ječmen (Hordeum L.); pašnik (pašnik); travnik (travnik); tritikala (X Triticosecale Wittm.)

Uporaba proti:

bršljanastolistni jetičnik (Veronica hederifolia); kamilice (Matricaria L.); kislice (Rumex L.); kodrastolistna kislica (Rumex crispus L.); navadna kurja češnjica (Anagallis arvensis L.); navadna rosnica (Fumaria officinalis L.); navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); navadni grint (Senecio vulgaris L.); navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); navadni plotni slak (Calystegia sepium (L.) R.BR.); navadni regrat (Taraxacum officinale WEBER in WIGGERS); navadni slakovec (Polygonum convolvulus L.); njivska gorjušica (Sinapis arvensis L.); njivska mrtva kopriva (Lamium amplexicaule L.); njivska redkev (Raphanus raphanistrum L.); njivska spominčica (Myosotis arvensis (L.) HILL); njivski mošnjak (Thlaspi arvense L.); njivski slak (Convolvulus arvensis L.); perzijski jetičnik (Veronica persica POIR.); plezajoča lakota (Galium aparine L.); poljski mak (Papaver rhoeas L.); robide (Rubus L.); širokolistni plevel (širokolistni plevel); škrlatnordeča mrtva kopriva (Lamium purpureum L.); velika kopriva (Urtica dioica L.)

Opozorila in obvestila:

R36: Draži oči.; R51/53: Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; R65: Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.; R66: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.; R67: Hlapi lahko pozročijo zaspanost in omotico.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S36/37/39: Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

jari ječmen: 63 dni, koruza za silažo: 63 dni, navadna pšenica: 63 dni, navadni oves: 63 dni, ozimna rž: 63 dni, ozimni ječmen: 63 dni, pašnik: 21 dni, travnik: 21 dni, tritikala: 63 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

34330-41/11/6

16.8.2012

12.7.2016

Sprememba

U34330-18/14/4

16.1.2015

12.7.2016

Prenehanje dovoljenja

U34330-75/16/3

12.7.2016

12.7.2016


 

Ime sredstva:

DEGESCH PLOŠČE in TRAKOVI

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

magnezijev fosfid

62

38081090

12057-74-8

 

Formulacija:

pripravek za sproščanje plina (GE)

Skupina nevarnosti:

F, T+, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Detia Freyberg GmbH

Zastopnik, distributer:

DDD, D.O.O. KOPER

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

26.6.2016

Zaloge v uporabi do:

25.12.2017

Zaloge v prodaji do:

25.12.2016

 

Uporaba na:

skladišča kmetijskih pridelkov (skladišča kmetijskih pridelkov); tobak (Nicotiana L.); žito (ŽITA)

Uporaba proti:

fižolar (Acanthoscelides obtectus (SAY)); koruzni molj (Sitotroga cerealella (OLIVIER, 1789)); krhljev molj (Plodia interpunctella (HÜBNER, 1813)); mavretanski mokar (Tenebroides mauritanicus (Linnaeus)); močna vešča (Ephestia kuehniella); mokarji (Tribolium MACLEAY, 1825); pršice (Acaridae); tobakar (Lasioderma serricorne (Fabricius)); veliki mokar (Tenebrio molitor (LINNNAEUS, 1758)); zobati žitnik (Oryzaephilus surinamensis (LINNAEUS, 1758)); žitni kutar (Rhizopertha dominica (FABRICIUS, 1792)); žužki (Sitophilus SCHOENHERR, 1838)

Opozorila in obvestila:

R15/29: V stiku z vodo se sprošča strupen, zelo lahko vnetljiv plin.; R21: Zdravju škodljivo v stiku s kožo.; R26/28: Zelo strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju.; R37: Draži dihala.; R50: Zelo strupeno za vodne organizme.; S20/21: Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.; S30: Nikoli dolivati vode.; S36/37/39: Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S42: Med zaplinjanjem/razprševanjem nositi primerno dihalno opremo (natančnejše pogoje določi proizvajalec).; S43: Za gašenje uporabiti ... (natančno navesti vrsto gasila in opreme za gašenje. Če voda povečuje nevarnost, dodati: "Ne uporabljati vode!").; S45: Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo.; S49: Hraniti samo v izvirni posodi.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.; S7/8: Hraniti v tesno zaprti posodi na suhem.; S9: Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-288/01/16

26.6.2006

26.6.2016


 

Ime sredstva:

PHOSTOXIN PELETE in TABLETE

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

aluminijev fosfid

68

38081090

20859-73-8

 

Formulacija:

pripravek za sproščanje plina (GE)

Skupina nevarnosti:

F, T+, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Detia Freyberg GmbH

Zastopnik, distributer:

DDD, D.O.O. KOPER

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

26.6.2016

Zaloge v uporabi do:

25.12.2017

Zaloge v prodaji do:

25.12.2016

 

Uporaba na:

skladišča kmetijskih pridelkov (skladišča kmetijskih pridelkov); tobak (Nicotiana L.); žito (ŽITA)

Uporaba proti:

fižolar (Acanthoscelides obtectus (SAY)); koruzni molj (Sitotroga cerealella (OLIVIER, 1789)); krhljev molj (Plodia interpunctella (HÜBNER, 1813)); mavretanski mokar (Tenebroides mauritanicus (Linnaeus)); močna vešča (Ephestia kuehniella); mokarji (Tribolium MACLEAY, 1825); pršice (Acaridae); tobakar (Lasioderma serricorne (Fabricius)); veliki mokar (Tenebrio molitor (LINNNAEUS, 1758)); zobati žitnik (Oryzaephilus surinamensis (LINNAEUS, 1758)); žitni kutar (Rhizopertha dominica (FABRICIUS, 1792)); žužki (Sitophilus SCHOENHERR, 1838)

Opozorila in obvestila:

R15/29: V stiku z vodo se sprošča strupen, zelo lahko vnetljiv plin.; R21: Zdravju škodljivo v stiku s kožo.; R26/28: Zelo strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju.; R32: V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin.; R37: Draži dihala.; R50: Zelo strupeno za vodne organizme.; S20/21: Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.; S30: Nikoli dolivati vode.; S36/37/39: Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S42: Med zaplinjanjem/razprševanjem nositi primerno dihalno opremo (natančnejše pogoje določi proizvajalec).; S43: Za gašenje uporabiti ... (natančno navesti vrsto gasila in opreme za gašenje. Če voda povečuje nevarnost, dodati: "Ne uporabljati vode!").; S45: Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo.; S49: Hraniti samo v izvirni posodi.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.; S7/8: Hraniti v tesno zaprti posodi na suhem.; S9: Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-288/01/18

26.6.2006

26.6.2016


| |>>Naprej