Seznam fitofarmacevtskih sredstev s pretečeno registracijo v evidenci UVHVVR na dan 30.11.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 5 od 739

 

Ime sredstva:

CURATIO žvepleno apnena brozga (5)

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

kalcijev polisulfid (apneno žveplo)

38

38082015

1344-81-6IRAC: UN

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS07

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

BIOFA AG

Zastopnik, distributer:

METROB, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

14.11.2023

Zaloge v uporabi do:

14.11.2023

Zaloge v prodaji do:

14.11.2023

 

Uporaba na:

PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica); CYDOB: kutina (Cydonia oblonga MILL.)

Uporaba proti:

1COLLG: antraknoze (Colletotrichum Corda); 1ALTEG: črne listne pegavosti (Alternaria Nees); DIPCML: listna pegavost jablan (Diplocarpon coronariae (Ellis & Davis) Wöhner & Rossman); SCHIPO: mušja pegavost jabolk (Schizothyrium pomi (Montagne & Fries) von Arx); ALTEAL: padavica sadik (Alternaria alternata (Fries) Keissler); CAPDSP: sajavost (Capnodium sp. MONTAGNE)

Opozorila in obvestila:

EUH031: V stiku s kislinami se sprošča strupen plin. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; H315: Povzroča draženje kože. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P302+P352: PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode/ …; P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P405: Hraniti zaklenjeno. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

hruška: 30 dni, jablana: 30 dni, kutina: 30 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Dovoljenje za nujne primere

U34330-3/23/3

25.1.2023

14.11.2023


 

Ime sredstva:

MAXIM QUATTRO

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

azoksistrobin

1,5

38082080

131860-33-8FRAC: C/11

fludioksonil

3,75

38082080

131341-86-1FRAC: E/12

metalaksil-M

2,9

38082080

70630-17-0FRAC: A/4

tiabendazol

30

38082040

148-79-8FRAC: B/1

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija za tretiranje semena (FS)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.10.2023

Zaloge v uporabi do:

31.10.2023

Zaloge v prodaji do:

31.10.2023

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (tretiranje semena) (Zea mays L. (partim))

Uporaba proti:

1FUSAG: fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice (Fusarium Link); 1PYTHG: glive iz rodu Pythium (Pythium PRINGSHEIM); RHIZSP: koreninska gniloba (Rhizoctonia sp.)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P362+P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 5: Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev je treba sredstvo / tretirano seme popolnoma vdelati v tla; tudi na koncih vrst.; SPe 6: Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev odstraniti razsuto sredstvo / tretirano seme.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza (tretiranje semena): zagotovljena z načinom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-219/14/4

3.12.2018

31.10.2023

Podaljšanje

U34330-48/19/3

6.6.2019

31.10.2023

Podaljšanje

U34330-48/19/8

3.10.2019

31.10.2023

Sprememba

U34330-219/14/17

31.5.2021

31.10.2023

Podaljšanje

U34330-219/14/20

24.10.2022

31.10.2023

Prenehanje dovoljenja

U34330-219/14/25

12.5.2023

31.10.2023


 

Ime sredstva:

SPOTLIGHT PLUS

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

karfentrazon etil

6

38083027

128639-02-1HRAC: 14

 

Formulacija:

mikroemulzija (ME)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Zastopnik, distributer:

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

21.10.2023

Zaloge v uporabi do:

21.10.2023

Zaloge v prodaji do:

21.10.2023

 

Uporaba na:

SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); SOLTU: krompir (za semensko pridelavo) (Solanum tuberosum L.)

Uporaba proti:

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P302+P352: PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode/ …; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P401: Hraniti … ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

krompir: 7 dni, krompir (za semensko pridelavo): karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Dovoljenje za nujne primere

U34330-29/23/9

22.6.2023

21.10.2023


 

Ime sredstva:

ASSET FIVE (6)

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

piretrin

4,65

38081010

8003-34-7IRAC: 3A

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

COPYR S.p.a.

Zastopnik, distributer:

METROB, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

14.10.2023

Zaloge v uporabi do:

14.10.2023

Zaloge v prodaji do:

14.10.2023

 

Uporaba na:

1CIDG: agrumi (Citrus L.); ATICH: aktinidija (Actinidia chinensis Planchon); ABOME: aronija (Aronia melanocarpa (Michaux) Elliott); BEAVV: blitva (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. cicla (Linnaeus) Arcangeli); VACMY: borovnica (Vaccinium myrtillus L.); NNNOB: drobno sadje in jagodičevje, drugo (drobno sadje in jagodičevje, drugo); SINAL: gorjušica (Sinapis alba L.); YPFLG: gozdna drevesnica (gozdna drevesnica); FRAAN: jagoda (Fragaria x ananassa Duchense); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); DOSKA: kaki (Diospyros kaki L.); DAUCA: korenje (Daucus carota subsp. sativus (Hoffmann) Arcangeli); NNNOS: koščičarji (koščičarji); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); CYLAV: leska (Corylus avellana L.); RUBID: malina (Rubus idaeus L.); CIDTK: mandarinovec (Citrus tankan HAYATA); NNNBA: okrasna drevesnica (okrasna drevesnica); LYPES: paradižnik (Solanum lycopersicum Linnaeus); NNNOK: pečkarji (pečkarji); CIDSI: pomarančevec (Citrus sinensis (L.) OSBECK); POROL: portulak (navadni tolščak) (Portulaca oleracea L.); 1RIBG: ribez (Ribes L.); RUBOC: robida (Rubus occidentalis L.); NNNOB: rozgasto sadje (rozgasto sadje); ERUVE: rukola (rukvica) (Eruca vesicaria subsp. sativa (Miller) Thellung); NNNBA: sadike (sadike); FIUCA: smokev (Ficus carica L.); LACSA: solata (Lactuca sativa L.); 3LETC: solatnice (solatnice); ASPOF: špargelj (Asparagus officinalis L.); SPQOL: špinača (Spinacia oleracea L.); NAAOF: vodna kreša (Nasturtium officinale Brown); 3HERC: zelišča in užitni cvetovi (Zelišča in užitni cvetovi)

Uporaba proti:

CRIEAS: beluševka (Crioceris asparagi (Linnaeus)); LPTNDE: koloradski hrošč (Leptinotarsa decemlineata (SAY)); 1APHIF: listne uši (Aphididae); HALYHA: marmorirana smrdljivka (Halyomorpha halys Stal); DACUDO: orientalska sadna muha (Bactrocera dorsalis (Hendel)); CRIEDU: pikčasta beluševka (Crioceris duodecimpunctata (Linnaeus)); DROSSU: plodova vinska mušica (Drosophila suzukii (Matsumura)); TRIAVA: rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum (WESTWOOD)); 1THRIG: resarji (Thrips (Linnaeus))

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P411+P235: Hraniti pri temperaturi do … oC/… oF. Hraniti na hladnem. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.; SPe 8: Nevarno za čebele/ Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

agrumi: 3 dni, aktinidija: zagotovljena s časom uporabe, aronija: 3 dni, blitva: 3 dni, borovnica: 3 dni, drobno sadje in jagodičevje, drugo: 3 dni, gorjušica: 3 dni, gozdna drevesnica: karenca ni potrebna, jagoda: 3 dni, jajčevec: 3 dni, kaki: zagotovljena s časom uporabe, korenje: 3 dni, koščičarji: 7 dni, krompir: 3 dni, leska: zagotovljena s časom uporabe, malina: 3 dni, mandarinovec: 3 dni, okrasna drevesnica: karenca ni potrebna, paradižnik: 3 dni, pečkarji: 7 dni, pomarančevec: 3 dni, portulak (navadni tolščak): 3 dni, ribez: 3 dni, robida: 3 dni, rozgasto sadje: 3 dni, rukola (rukvica): 3 dni, sadike: zagotovljena s časom uporabe, smokev: zagotovljena s časom uporabe, solata: 3 dni, solatnice: 3 dni, špargelj: zagotovljena s časom uporabe, špinača: 3 dni, vodna kreša: 3 dni, zelišča in užitni cvetovi: 3 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Dovoljenje za nujne primere

U34330-2/23/5

6.2.2023

14.10.2023


 

Ime sredstva:

VOTIVO FS 240

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

Bacillus firmus sev I-1582

24

38089090

/

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija za tretiranje semena (FS)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

NEMATOCID

Proizvajalec:

BASF Corporation

Zastopnik, distributer:

BASF SLOVENIJA D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.9.2023

Zaloge v uporabi do:

30.9.2023

Zaloge v prodaji do:

30.9.2023

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (tretiranje semena) (Zea mays L. (partim)); BEAVC: krmna pesa (tretiranje semena) (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa Helm); BEAVD: rdeča pesa (tretiranje semena) (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. conditiva ALEF.); BEAVA: sladkorna pesa (tretiranje semena) (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL.)

Uporaba proti:

MELGIN: koreninska ogorčica (Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood); HETDSC: pesna ogorčica (Heterodera schachtii Schmidt); DITYDI: stebelna ogorčica (Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev); 1PRATG: žitne koreninske ogorčice (Pratylenchus Filipjev)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P362+P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 5: Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev je treba sredstvo / tretirano seme popolnoma vdelati v tla; tudi na koncih vrst.; SPe 6: Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev odstraniti razsuto sredstvo / tretirano seme.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza (tretiranje semena): zagotovljena z načinom uporabe, krmna pesa (tretiranje semena): zagotovljena z načinom uporabe, rdeča pesa (tretiranje semena): zagotovljena z načinom uporabe, sladkorna pesa (tretiranje semena): zagotovljena z načinom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-36/16/8

18.5.2020

30.9.2023

Prenehanje dovoljenja

U34330-36/16/12

21.7.2023

30.9.2023


| |>>Naprej