Seznam fitofarmacevtskih sredstev s pretečeno registracijo v evidenci Fitosanitarne uprave na dan 20.7.2018

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 5 od 497

 

Ime sredstva:

BQM

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

glifosat v obliki izopropilamino soli

48

38083027

38641-94-0

 

Formulacija:

vodotopni koncentrat (SL)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

ALBAUGH TKI D.O.O.

Zastopnik, distributer:

Uvoznik za paralelni FFS:

VELOX, D.O.O.

Datum veljavnosti:

19.1.2017

Zaloge v uporabi do:

20.7.2018

Zaloge v prodaji do:

20.7.2017

 

Uporaba na:

gozdne drevesnice (gozdne drevesnice); mladi nasadi iglavcev (mladi nasadi iglavcev); nekmetijsko zemljišče (nekmetijsko zemljišče); panji listavcev (panji listavcev , štori listavcev); sadno drevje (Sadne rastline); strnišče (strnišče); vinska trta (Vitis vinifera L. subsp. vinifera)

Uporaba proti:

divji sirek (Sorghum halepense PERSOON); enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); kodrastolistna kislica (Rumex crispus L.); koreninski in debelni poganjki (koreninski in debelni poganjki); navadni pelin (Artemisia vulgaris L.); navadni regrat (Taraxacum officinale WEBER in WIGGERS); njivski osat (Cirsium arvense (L.) SCOPOLI); njivski slak (Convolvulus arvensis L.); okrogla ostrica (Cyperus rotundus L.); oleseneli plevelni listavci (oleseneli plevelni listavci); plazeča pirnica (Elytrigia (=Agropyron) repens (LINNAEUS) GOULD); prstasti pesjak (Cynodon dactylon (L.) PERS.); robide (Rubus L.); topolistna kislica (Rumex obtusifolius L.); večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel); večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S36/37/39: Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

gozdne drevesnice: zagotovljena z načinom uporabe, mladi nasadi iglavcev: zagotovljena z načinom uporabe, nekmetijsko zemljišče: zagotovljena z načinom uporabe, panji listavcev: zagotovljena z načinom uporabe, sadno drevje: 35 dni, strnišče: zagotovljena s časom uporabe, vinska trta: 35 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

34330-49/11/4

27.2.2012

19.1.2017


 

Ime sredstva:

TELDOR PLUS

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

fenheksamid

50

38082080

126833-17-8

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Bayer CropScience AG

Zastopnik, distributer:

METROB, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

AGRORUŠE D.O.O., STAR Agro Analyse und Handels GmbH

Datum veljavnosti:

1.1.2017

Zaloge v uporabi do:

2.7.2018

Zaloge v prodaji do:

2.7.2017

 

Uporaba na:

breskev (Prunus persica BATSCH); brusnica (Vaccinium vitis-idaea L.); češnja (Prunus avium L.); jagoda (Fragaria L.); kosmulja (Ribes uva-crispa L.); malina (Rubus idaeus L.); okrasne rastline (okrasne rastline); paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL.); ribez (Ribes L.); robide (Rubus L.); sliva (Prunus domestica L.); vinska trta (Vitis vinifera L. subsp. vinifera)

Uporaba proti:

cvetna monilija (Monilinia laxa (ADERHOLD & RUHLAND) HONEY); navadna sadna gniloba (Monilinia fructigena (ADERHOLD & RUHLAND) HONEY); sadne gnilobe, monilije (Monilinia HONEY); siva plesen (Botryotinia fuckeliana (DE BARY) WHETZEL)

Opozorila in obvestila:

R51/53: Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S36/37/39: Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

breskev: 3 dni, brusnica: 7 dni, češnja: 3 dni, jagoda: 3 dni, kosmulja: 7 dni, malina: 7 dni, okrasne rastline: zagotovljena z načinom uporabe, paradižnik: 3 dni, ribez: 7 dni, robide: 7 dni, sliva: 3 dni, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja: zagotovljena s časom uporabe, vinska trta za pridelavo vinskega grozdja: 21 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-3/16/3

26.1.2016

1.1.2017

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-2/15/6

17.3.2015

31.12.2015

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-2/15/12

9.6.2016

1.1.2017


 

Ime sredstva:

BIOTIP UNIČEVALEC PLEVELA

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

glifosat v obliki izopropilamino soli

0,945

38083027

38641-94-0

 

Formulacija:

druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene (AL)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

NUFARM GmbH & Co KG

Zastopnik, distributer:

BIOTEH D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2016

Zaloge v uporabi do:

1.7.2018

Zaloge v prodaji do:

1.7.2017

 

Uporaba na:

nekmetijsko zemljišče (nekmetijsko zemljišče)

Uporaba proti:

enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel); večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S20/21: Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.; S36/37: Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

nekmetijsko zemljišče: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-7/15/3

18.2.2015

31.12.2016


 

Ime sredstva:

MOSPILAN SG

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

acetamiprid

20

38081090

160430-64-8

 

Formulacija:

vodotopna zrnca, vodotopni kristali (SG)

Skupina nevarnosti:

Xn

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

NISSO Chemical Europe GmbH

Zastopnik, distributer:

METROB, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

STAR Agro Analyse und Handels GmbH

Datum veljavnosti:

31.12.2016

Zaloge v uporabi do:

1.7.2018

Zaloge v prodaji do:

1.7.2017

 

Uporaba na:

breskev (Prunus persica BATSCH); buča (Cucurbita pepo L.); bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina ALEF./GREB.); bučnice (Cucurbitaceae); hruška (Pyrus L.); jablana (Malus MILL.); jajčevec (Solanum melongena L.); krompir (Solanum tuberosum L.); marelica (Prunus armeniaca L.); navadna kumara (Cucumis sativus L.); nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); okrasne rastline (okrasne rastline); paprika (Capsicum annuum L.); paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL.); sliva (Prunus domestica L.); solata (Lactuca sativa L.)

Uporaba proti:

črna češpljeva grizlica (Hoplocampa minuta (CHRIST, 1791)); hruševa grizlica (Hoplocampa brevis (KLUG, 1814)); jabolčna grizlica (Hoplocampa testudinea (KLUG, 1814)); jabolčni zavijač (Cydia pomonella (LINNAEUS, 1758)); koloradski hrošč (Leptinotarsa decemlineata (SAY, 1824)); listne uši (Aphididae); navadna hruševa bolšica (Cacopsylla pyri (LINNAEUS, 1758)); rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum (WESTWOOD, 1856)); rumena češpljeva grizlica (Hoplocampa flava (LINNAEUS, 1761)); sadni listni duplinar (Leucoptera malifoliella (O. COSTA, 1836)); sadni listni sitar (Phyllonorycter blancardella (FABRICIUS, 1781)); siva breskova uš (Myzus persicae (SULZER, 1776)); ščitkarji (Aleyrodidae Westwood, 1840); tobakov ščitkar (Bemisia tabaci (GENNADIUS, 1889))

Opozorila in obvestila:

R22: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S36/37: Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

breskev: 14 dni, buča: 7 dni, bučka: 7 dni, bučnice z neužitno lupino: 7 dni, bučnice z užitno lupino: 7 dni, hruška: 14 dni, jablana: 14 dni, jajčevec: 7 dni, krompir: 14 dni, marelica: 14 dni, navadna kumara: 7 dni, nektarina: 14 dni, okrasne rastline: zagotovljena z načinom uporabe, paprika: 7 dni, paradižnik: 7 dni, sliva: 14 dni, solata: 7 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-74/14/5

24.4.2014

31.12.2016

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-57/16/2

10.6.2016

31.12.2016


 

Ime sredstva:

CLEANESS

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

glifosat v obliki izopropilamino soli

0,945

38083027

38641-94-0

 

Formulacija:

druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene (AL)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

NUFARM GmbH & Co KG

Zastopnik, distributer:

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2016

Zaloge v uporabi do:

1.7.2018

Zaloge v prodaji do:

1.7.2017

 

Uporaba na:

nekmetijsko zemljišče (nekmetijsko zemljišče)

Uporaba proti:

enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel); večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S20/21: Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.; S36/37: Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

nekmetijsko zemljišče: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

34330-17/11/5

13.9.2012

31.12.2016

Sprememba

34330-17/11/8

20.12.2012

31.12.2016

Sprememba

U34330-15/14/2

14.2.2014

31.12.2016

Sprememba

U34330-277/14/1

7.11.2014

31.12.2016


| |>>Naprej