Seznam fitofarmacevtskih sredstev s pretečeno registracijo v evidenci Fitosanitarne uprave na dan 19.9.2017

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 5 od 461

 

Ime sredstva:

BANVEL 4S

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

dikamba

48

38083027

1918-00-9

 

Formulacija:

vodotopni koncentrat (SL)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

AGRORUŠE D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

STAR Agro Analyse und Handels GmbH

Datum veljavnosti:

15.2.2016

Zaloge v uporabi do:

15.8.2017

Zaloge v prodaji do:

15.8.2016

 

Uporaba na:

koruza za seme (Zea mays L.); nekmetijsko zemljišče (nekmetijsko zemljišče); parkovne trate (parkovne trate); sirek (Sorghum MOENCH); strnišče (strnišče); športne trate (športne trate); vrtna trata (vrtna trata)

Uporaba proti:

dresni (Polygonum L.); enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); kislice (Rumex L.); metlike (Chenopodium L.); navadni plotni slak (Calystegia sepium (L.) R.BR.); njivski osat (Cirsium arvense (L.) SCOPOLI); njivski slak (Convolvulus arvensis L.); ščiri (Amaranthus L.); večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S20/21: Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.; S37/39: Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

Uporabe in koncentracije

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza: zagotovljena s časom uporabe, nekmetijsko zemljišče: karenca ni potrebna, parkovne trate: karenca ni potrebna, sirek: zagotovljena z načinom uporabe, strnišče: zagotovljena s časom uporabe, športne trate: karenca ni potrebna, vrtna trata: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-19/13/7

24.4.2013

15.2.2016

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-29/13/5

18.2.2014

15.2.2016

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-19/13/9

8.7.2014

15.2.2016


 

Ime sredstva:

PROSARO 250 EC

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

protiokonazol

12,5

38082050

178928-70-6

tebukonazol

12,5

38082050

107534-96-3

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

Xn, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Bayer CropScience AG

Zastopnik, distributer:

AGRORUŠE D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

STAR Agro Analyse und Handels GmbH

Datum veljavnosti:

31.12.2015

Zaloge v uporabi do:

30.6.2017

Zaloge v prodaji do:

30.6.2016

 

Uporaba na:

navadni ječmen (Hordeum vulgare L.); ozimna rž (Secale cereale L.); ozimna tritikala (X Triticosecale Wittm.); pšenica (Triticum L.)

Uporaba proti:

fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice (Fusarium spp.); ječmenov listni ožig (Rhynchosporium secalis (OUDEM.) J.J.DAVIS); ječmenova mrežasta pegavost (Pyrenophora teres DRECHS.); ječmenova rja (Puccinia hordei G.OTTH Puccinia hordei G.OTTH); pšenična listna pegavost (Mycosphaerella graminicola (FUCKEL) J.SCHROET.); pšenična rja (Puccinia recondita ROB. ex DESMAZ. f. sp. tritici (ERIKS.) JOHNSTON); rjavenje pšeničnih plev (Leptosphaeria nodorum E.MÜLLER); rje iz rodu Puccinia (Puccinia PERSOON); snežna plesen (Calonectria graminicola WOLLENWEBER); žitna pepelovka (Blumeria graminis SPEER.)

Opozorila in obvestila:

R38: Draži kožo.; R51/53: Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; R63: Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S20/21: Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.; S36/37: Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

navadni ječmen: 35 dni, pšenica: 35 dni, rž: 35 dni, tritikala: 35 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-166/14/3

3.10.2014

21.1.2015

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-166/14/7

7.4.2015

31.12.2015 

Ime sredstva:

CLARINET Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

flukvinkonazol

5

38082050

136426-54-5

pirimetanil

15

38082080

53112-28-0

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

Xn, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

BASF SE

Zastopnik, distributer:

BASF SLOVENIJA D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2015

Zaloge v uporabi do:

30.6.2017

Zaloge v prodaji do:

30.6.2016

 

Uporaba na:

hruška (Pyrus L.); jablana (Malus MILL.)

Uporaba proti:

hrušev škrlup (Venturia pirina ADERHOLD); jablanov škrlup (Venturia inaequalis (COOKE) G.WINT./ADERH.); jablanova pepelovka (Podosphaera leucotricha (ELLIS & EVERH.) E.S.SALMON)

Opozorila in obvestila:

R22: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; R51/53: Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S20/21: Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.; S36: Nositi primerno zaščitno obleko.; S37: Nositi primerne zaščitne rokavice.; S45: Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

hruška: 56 dni, jablana: 56 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

SFS 7126

12.12.1997

23.12.2012

Podaljšanje

327-02-206/02

26.2.2003

31.12.2015

Sprememba

327-02-206/02/4

11.1.2005

31.12.2015

Sprememba

327-02-206/02/6

9.5.2008

31.12.2015

Sprememba

327-02-206/02/8

27.11.2009

31.12.2015

Začasno podaljšanje

327-02-206/02/13

29.8.2011

31.12.2015

Sprememba

U34330-158/14/2

22.7.2014

31.12.2015

Prenehanje dovoljenja

U34330-181/14/2

30.11.2015

31.12.2015


 

Ime sredstva:

GOAL

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

oksifluorfen

24

38083027

42874-03-3

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

Xn

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Dow AgroSciences GmbH

Zastopnik, distributer:

KARSIA, DUTOVLJE, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2015

Zaloge v uporabi do:

30.6.2017

Zaloge v prodaji do:

30.6.2016

 

Uporaba na:

breskev (Prunus persica BATSCH); hruška (Pyrus L.); jablana (Malus MILL.); koščičasto sadno drevje (koščičarji); marelica (Prunus armeniaca L.); pečkato sadno drevje (pečkarji); sliva (Prunus domestica L.); vinska trta (Vitis vinifera L. subsp. vinifera)

Uporaba proti:

enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); njivski slak (Convolvulus arvensis L.); večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel); velika kopriva (Urtica dioica L.)

Opozorila in obvestila:

R36/38: Draži oči in kožo.; R65: Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S36/37/39: Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.; S62: Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

Uporabe in koncentracije

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

breskev: 42 dni, hruška: 42 dni, jablana: 42 dni, koščičasto sadno drevje: 42 dni, marelica: 42 dni, pečkato sadno drevje: 42 dni, sliva: 42 dni, vinska trta: 42 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-6/01

23.1.2002

31.12.2015

Sprememba

327-02-223/03

24.7.2003

31.12.2015

Sprememba

327-02-133/01/12

27.11.2009

31.12.2015

Začasno podaljšanje

327-02-6/01/4

29.8.2011

31.12.2015

Sprememba

327-02-6/01/5

3.10.2012

31.12.2015

Sprememba

U34330-181/13/2

14.1.2014

31.12.2015

Prenehanje dovoljenja

U34330-185/14/2

30.11.2015

31.12.2015


 

Ime sredstva:

MOGETON

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

sale is not allowed

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

kvinoklamin

25

38083027

2797-51-5

 

Formulacija:

močljivi prašek (WP)

Skupina nevarnosti:

Xn, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Cheminova A/S

Zastopnik, distributer:

AGRORUŠE D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

18.11.2015

Zaloge v uporabi do:

18.5.2017

Zaloge v prodaji do:

18.5.2016

 

Uporaba na:

okrasne rastline, sadike (okrasne rastline, sadike)

Uporaba proti:

mah (Marchantia MARCHANT f.)

Opozorila in obvestila:

R37: Draži dihala.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; R63: Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S20/21: Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.; S36/37/39: Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

okrasne rastline, sadike: zagotovljena z načinom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-281/03/10

18.11.2005

18.11.2015

Sprememba

327-02-281/03/16

27.11.2009

18.11.2015

Sprememba

U34330-207/13/2

31.1.2014

18.11.2015


| |>>Naprej