Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 24.9.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 5 od 604


 

Ime sredstva:

ACTELLIC 50 EC Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

pirimifos-metil

50

38081040

29232-93-7IRAC: 1B

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

Xn, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

15.6.2026

 

Uporaba na:

HORVX: ječmen (jari+ozimni) (Hordeum vulgare L.); AVESA: oves (jari+ozimni) (Avena sativa L.); TRZAX: pšenica (jari+ozimni) (Triticum aestivum L.); 3NCRK: skladišča kmetijskih pridelkov, prazna (jari+ozimni) (skladišča kmetijskih pridelkov, prazna)

Uporaba proti:

PLODIN: krhljev molj (Plodia interpunctella (HÜBNER, 1813)); ACARSI: močna pršica (Acarus siro Linnaeus); 1TRIBG: mokarji (Tribolium MACLEAY, 1825); 1EPHEG: vešče iz rodu Ephestia (Ephestia HEINRICH, 1956); ORYZSU: zobati žitnik (Oryzaephilus surinamensis (LINNAEUS, 1758)); RHITDO: žitni kutar (Rhizopertha dominica (FABRICIUS, 1792)); 1CRYLG: žitniki iz rodu Cryptolestes (Cryptolestes GANGLBAUER, 1899); 1SITOG: žužki (Sitophilus SCHOENHERR, 1838)

Opozorila in obvestila:

R22: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; R37: Draži dihala.; R41: Nevarnost hudih poškodb oči.; R43: Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; R65: Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.; R67: Hlapi lahko pozročijo zaspanost in omotico.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S36/37/39: Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S38: Ob nezadostnem prezračevanju nositi primerno dihalno opremo.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.; S62: Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

ječmen (jari+ozimni): 63 dni, oves (jari+ozimni): 63 dni, pšenica (jari+ozimni): 63 dni, skladišča kmetijskih pridelkov, prazna (jari+ozimni): zagotovljena z načinom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-284/01

8.3.2002

7.8.2011

Sprememba

327-02-219/03

24.7.2003

7.8.2011

Sprememba

327-02-284/01/5

27.11.2009

7.8.2011

Sprememba

327-02-284/01/7

2.2.2010

7.8.2011

Podaljšanje

327-02-284/01/11

8.8.2011

15.6.2026

Podaljšanje

U34330-1/21/7

7.7.2021

15.6.2026

Podaljšanje

U34330-1/23/18

6.6.2023

15.6.2026


 

Ime sredstva:

ADENGO

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

izoksaflutol

22,5

38083027

141112-29-0HRAC: 27

tienkarbazon-metil

9

38083027

317815-83-1HRAC: 2

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Bayer AG, Leverkusen

Zastopnik, distributer:

BAYER D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.9.2024

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim))

Uporaba proti:

POLPE: breskova dresen (Persicaria maculosa Gray); GASPA: drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora CAV.); POAAN: enoletna latovka (Poa annua L.); GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); AVEFA: gluhi oves (Avena fatua L.); 1MATG: kamilice (Matricaria L.); DIGSA: krvavordeča srakonja (Digitaria sanguinalis (L.) SCOP.); 1CHEG: metlike (Chenopodium L.); ECHCG: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli (L.) P.BEAUV.); ATXPA: navadna loboda (Atriplex patula L.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) Villars); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus); POLCO: navadni slakovec (Fallopia convolvulus (Linnaeus) Löve); MYOAR: njivska spominčica (Myosotis arvensis (L.) HILL); VIOAR: njivska vijolica (Viola arvensis MURR.); SOLNI: pasje zelišče (Solanum nigrum L.); POLLA: ščavjelistna dresen (Persicaria lapathifolia (Linnaeus) Delarbre); SETVI: zeleni muhvič (Setaria viridis (Linnaeus) Palisot de Beauvois.)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H361d: Sum škodljivosti za nerojenega otroka.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

34330-1/11/6

20.9.2012

8.12.2015

Začasno podaljšanje

34330-1/11/10

1.7.2013

8.12.2015

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-151/14/4

22.7.2014

30.4.2015

Začasno podaljšanje

U34330-149/14/3

22.4.2015

8.12.2015

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-151/14/7

28.4.2015

31.12.2015

Podaljšanje

U34330-149/14/6

9.12.2015

30.9.2024

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-168/15/4

26.1.2016

31.7.2017

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-160/15/4

29.1.2016

31.7.2017

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-151/14/12

4.4.2016

31.7.2017

Sprememba

U34330-4/17/2

1.3.2017

30.9.2024

Podaljšanje

U34330-149/14/10

20.7.2017

30.9.2024

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-160/15/6

25.9.2017

31.7.2019

Sprememba

U34330-149/14/13

29.3.2018

30.9.2024

Podaljšanje

U34330-149/14/15

17.6.2019

30.9.2024

Podaljšanje

U34330-149/14/21

3.7.2020

30.9.2024

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-60/21/20

4.1.2022

1.8.2022

Podaljšanje

U34330-149/14/23

20.6.2022

30.9.2024


 

Ime sredstva:

ADENTIS

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

tribenuron-metil

75

38083023

101200-48-0HRAC: 2

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS09, GHS08, GHS07

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

AGRIA S.A.

Zastopnik, distributer:

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.1.2035

 

Uporaba na:

HORVX: ječmen (jari+ozimni) (Hordeum vulgare L.); TRZAX: pšenica (jari+ozimni) (Triticum aestivum L.)

Uporaba proti:

CHEAL: bela metlika (Chenopodium album L.); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); 1MATG: kamilice (Matricaria L.); POLCO: navadni slakovec (Fallopia convolvulus (Linnaeus) Löve); SINAR: njivska gorjušica (Sinapis arvensis L.); PAPRH: poljski mak (Papaver rhoeas L.); LAMPU: škrlatnordeča mrtva kopriva (Lamium purpureum L.)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H373: Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P260: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P302+P352: PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode/ …; P314: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

ječmen (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, pšenica (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Vzporedno trgovsko ime

U34330-99/18/4

1.8.2019

3.8.2022

Podaljšanje

U34330-9/18/20

14.10.2020

3.8.2022

Podaljšanje

U34330-99/18/13

4.8.2022

30.1.2035


 

Ime sredstva:

AFFIRM

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

emamektin

0,95

38081090

155569-91-8IRAC: 6

 

Formulacija:

vodotopna zrnca, vodotopni kristali (SG)

Skupina nevarnosti:

Xn, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2023

 

Uporaba na:

CYUSC: artičoka (Cynara scolymus L.); PRNPS: breskev (Prunus persica (Linnaeus) Batsch); BRSOK: brokoli (Brassica oleracea var. italica Plenck); CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina Grebenshchikov); BRSOB: cvetača (Brassica oleracea L. var. botrytis); CUMME: dinja (Cucumis melo L.); PHSVX: fižol (za stročje) (Phaseolus vulgaris L.); BRSOL: glavnato zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata); MABSD: jablana (Malus domestica); FRAAN: jagoda (Fragaria x ananassa Duchense); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); CUMSA: kumara (za solato) (Cucumis sativus L.); CITLA: lubenica (Citrullus lanatus (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Solanum lycopersicum Linnaeus); LYPEC: paradižnik češnjevec (Solanum lycopersicum var. cerasiforme (Dunal) Spooner, Anderson & Jansen); LACSA: solata (Lactuca sativa L.); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

SPODLI: bombaževa sovka (Spodoptera littoralis); ANARLI: breskov molj (Anarsia lineatella ZELLER, 1839); LASPMO: breskov zavijač (Grapholita molesta (Busck)); CARPPO: jabolčni zavijač (Cydia pomonella (Linnaeus)); HELIAR: južna plodovrtka (Helicoverpa armigera (HÜBNER, 1808)); PYRUNU: koruzna vešča (Ostrinia nubilalis (HÜBNER, 1796)); POLYBO: križasti grozdni sukač (Lobesia botrana (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)); 1LEPIO: metulji (Lepidoptera); GNORAB: paradižnikov molj (Tuta absoluta (Meyrick)); CLYSAM: pasasti grozdni sukač (Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796)); LAPHEG: pesna sovka (Spodoptera exigua Hübner)

Opozorila in obvestila:

R22: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; R48/22: Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; R68/22: Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri zaužitju.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S20/21: Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.; S37: Nositi primerne zaščitne rokavice.; S45: Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

artičoka: 1 dni, breskev: 7 dni, brokoli: 12 dni, bučka: 3 dni, cvetača: 12 dni, dinja: 3 dni, fižol (za stročje): 3 dni, glavnato zelje: 7 dni, jablana: 7 dni, jagoda: 1 dni, jajčevec: 3 dni, kumara (za solato): 3 dni, lubenica: 3 dni, paprika: 3 dni, paradižnik: 3 dni, paradižnik češnjevec: 3 dni, solata: 3 dni, trta (za namizno in vinsko grozdje): 7 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-580/08/10

12.11.2010

31.12.2023

Sprememba

3433-580/08/13

25.2.2011

31.12.2023

Začasno podaljšanje

3433-580/08/21

13.6.2011

31.12.2023

Sprememba

3433-580/08/23

14.12.2011

31.12.2023

Začasno podaljšanje

U34330-106/14/6

9.12.2014

31.12.2023

Začasno podaljšanje

U34330-106/14/10

10.8.2015

31.12.2023

Začasno podaljšanje

U34330-106/14/12

27.9.2016

31.12.2023

Podaljšanje

U34330-106/14/18

27.9.2019

31.12.2023

Podaljšanje

U34330-106/14/28

4.11.2021

31.12.2023

Sprememba

U34330-106/14/44

6.2.2023

31.12.2023


 

Ime sredstva:

AFFIRM OPTI

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

emamektin

0,95

38081090

155569-91-8IRAC: 6

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2025

 

Uporaba na:

PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica); EIOJA: japonska nešplja (Eriobotrya japonica (Thunberg) Lindley); CYDOB: kutina (Cydonia oblonga MILL.); MSPGE: nešplja (Mespilus germanica Linnaeus); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.)

Uporaba proti:

1SPLOG: brstni sukači (Spilonota Stephens); LASPFU: češpljev zavijač (Grapholita funebrana Treitschke); CARPPO: jabolčni zavijač (Cydia pomonella (Linnaeus)); LEUCSC: sadni listni duplinar (Leucoptera malifoliella (O. COSTA, 1836)); LITHBL: sadni listni sitar (Phyllonorycter blancardella (FABRICIUS, 1781)); 1ADXPG: zavijači lupine sadja iz rodu Adoxophye (Adoxophyes Meyrick); 1ARCHG: zavijači lupine sadja iz rodu Archips (Archips Hübner); 1PRLCG: zavrtači iz rodu Perileucoptera (Perileucoptera)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H371: Lahko škoduje organom .; H373: Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P260: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P304: PRI VDIHAVANJU: ; P314: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P340: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P405: Hraniti zaklenjeno. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.; SPe 8: Nevarno za čebele/ Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

hruška: 7 dni, jablana: 7 dni, japonska nešplja: 7 dni, kutina: 7 dni, nešplja: 7 dni, sliva: 7 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-290/14/14

28.11.2019

30.4.2025

Sprememba

U34330-290/14/22

5.5.2020

30.4.2025


| |>>Naprej