Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 13.11.2018

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 5 od 568

 

Ime sredstva:

ACANTO PLUS

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

ciprokonazol

8

38082050

94361-06-5

pikoksistrobin

20

38082080

117428-22-5

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

DuPont International Operations SARL

Zastopnik, distributer:

PICOUNT D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.10.2017

Zaloge v uporabi do:

30.11.2018

Zaloge v prodaji do:

30.4.2018

 

Uporaba na:

TRZAX: navadna pšenica (Triticum aestivum L.); HORVX: navadni ječmen (Hordeum vulgare L.); AVESA: navadni oves (Avena sativa L.); BRSNN: oljna ogrščica (Brassica napus subsp. oleifera); SECCE: rž (Secale cereale L.); BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL. planted beet); 1TTLG: tritikala (X Triticosecale Wittm.)

Uporaba proti:

SCLESC: bela gniloba (Sclerotinia sclerotiorum (LIB.) DE BARY); ALTEBA: črna listna pegavost kapusnic (Alternaria brassicae (BERKELEY) SACCARDO); RHYNSE: ječmenov listni ožig (Rhynchosporium secalis (OUDEM.) J.J.DAVIS); PYRNTE: ječmenova mrežasta pegavost (Pyrenophora teres DRECHS.); PUCCHD: ječmenova rja (Puccinia hordei G.OTTH Puccinia hordei G.OTTH); PUCCCO: ovsova rja (Puccinia coronata CORDA f. sp. avenae ERIKSSON); CERCBE: pesna listna pegavost (Cercospora beticola SACC.); ERYSBE: pesna pepelasta plesen (Erysiphe betae (VANHA) WELTZIEN); UROMBE: pesna rja (Uromyces betae TUL. ex J.KICKX fil.); SEPTTR: pšenična listna pegavost (Mycosphaerella graminicola (FUCKEL) J.SCHROET.); PUCCRT: pšenična rja (Puccinia recondita ROB. ex DESMAZ. f. sp. tritici (ERIKS.) JOHNSTON); LEPTNO: rjavenje pšeničnih plev (Leptosphaeria nodorum E.MÜLLER); 1PUCCG: rje iz rodu Puccinia (Puccinia PERSOON); PUCCST: rumena rja (Puccinia striiformis WESTEND.); PUCCRR: ržena rja (Puccinia recondita ROB. ex DESMAZ. f. sp. recondita); RAMUBE: siva pesna listna pegavost (Ramularia beticola FAUTREY & LAMBOTTE)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H361d: Sum škodljivosti za nerojenega otroka.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P201: Pred uporabo pridobiti posebna navodila. ; P234: Hraniti samo v originalni posodi. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P363: Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

navadna pšenica: zagotovljena s časom uporabe, navadni ječmen: zagotovljena s časom uporabe, navadni oves: zagotovljena s časom uporabe, oljna ogrščica: zagotovljena s časom uporabe, rž: zagotovljena s časom uporabe, sladkorna pesa: 42 dni, tritikala: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-194/14/2

29.3.2016

31.10.2017

Prenehanje dovoljenja

U34330-194/14/6

17.10.2017

31.10.2017 

Ime sredstva:

ACROBAT MZ WG Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

dimetomorf

9

38082060

110488-70-5

mankozeb

60

38082030

8018-01-7

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

Xn, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

BASF SE

Zastopnik, distributer:

BASF SLOVENIJA D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

14.3.2021

 

Uporaba na:

SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); LYPES: paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL.); VITVI: vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja); VITVI: vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja)

Uporaba proti:

ALTESO: črna listna pegavost krompirja (Alternaria solani (ELL. & MART.) SORAUER); PHYTIN: krompirjeva plesen (Phytophthora infestans (MONT.) DE BARY); PLASVI: peronospora vinske trte (Plasmopara viticola (BERK. & M.A.CURTIS) BERL. & DE TONI in SACC.)

Opozorila in obvestila:

R43: Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; R63: Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S36/37: Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

krompir: 7 dni, paradižnik: 3 dni, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja: 28 dni, vinska trta za pridelavo vinskega grozdja: 42 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-256/00

20.2.2002

13.3.2011

Sprememba

327-02-217/03

24.7.2003

13.3.2011

Sprememba

327-02-250/01/7

4.4.2007

13.3.2011

Sprememba

327-02-206/02/8

27.11.2009

13.3.2011

Podaljšanje

3433-30/10/9

14.3.2011

14.3.2021

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

3433-30/10/16

11.6.2012

14.3.2021

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

34330-77/12/2

6.12.2012

21.5.2014

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-53/13/2

15.4.2013

14.3.2021

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-186/13/2

4.2.2014

14.3.2021

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-112/14/2

22.5.2014

14.3.2021

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-120/14/5

22.5.2014

14.3.2021

Sprememba

U34330-158/14/2

22.7.2014

14.3.2021

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-16/15/13

25.2.2015

14.3.2021

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-34/15/9

22.4.2015

14.3.2021

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-48/15/2

2.6.2015

14.3.2021 

Ime sredstva:

ACTARA 25 WG Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

tiametoksam

25

38081090

153719-23-4

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2019

 

Uporaba na:

BRSOK: brokoli (Brassica oleracea convar. botrytis var. cymosa); 1CUCF: bučnice z neužitno lupino (Cucurbitaceae); 1CUCF: bučnice z užitno lupino (Cucurbitaceae); CICEL: endivija (Cichorium endivia L.); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); CICIF: listnati radič (Cichorium intybus var. foliosum HEGI); nnnzz: okrasne rastline, necvetoče (okrasne rastline, necvetoče); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL.); NNNZS: rezano cvetje (rezano cvetje); LACSA: solata (Lactuca sativa L.)

Uporaba proti:

FRANOC: cvetlični resar (Frankliniella occidentalis (PERGANDE, 1895)); 1APHIF: listne uši (Aphididae); TRIAVA: rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum (WESTWOOD, 1856)); 1THRIG: resarji (Thrips LINNAEUS, 1758); 1insec: sesajoče žuželke (sesajoče žuželke); THRITB: tobakov resar (Thrips tabaci LINDEMAN, 1888)

Opozorila in obvestila:

R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S36/37/39: Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

brokoli: zagotovljena s časom uporabe, bučnice z neužitno lupino: zagotovljena s časom uporabe, bučnice z užitno lupino: zagotovljena s časom uporabe, endivija: zagotovljena s časom uporabe, jajčevec: zagotovljena s časom uporabe, listnati radič: zagotovljena s časom uporabe, okrasne rastline, necvetoče: karenca ni potrebna, paprika: zagotovljena s časom uporabe, paradižnik: zagotovljena s časom uporabe, rezano cvetje: karenca ni potrebna, sadike: zagotovljena s časom uporabe, solata: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Sprememba + podaljšanje

327-02-265/01

9.8.2001

3.2.2003

Sprememba + podaljšanje

327-02-222/99

17.3.2003

16.9.2007

Začasno podaljšanje

327-02-176/02/4

7.3.2006

16.9.2007

Podaljšanje

327-02-176/02/7

17.9.2007

30.4.2019

Razširitev uporabe

327-02-176/02/6

16.10.2007

1.4.2014

Sprememba

327-02-176/02/12

27.6.2008

30.4.2019

Sprememba

327-02-176/02/14

27.11.2009

30.4.2019

Sprememba

327-02-176/02/16

2.2.2010

30.4.2019

Sprememba

327-02-176/02/19

10.7.2013

30.4.2019

Sprememba

U34330-103/14/4

14.11.2014

30.4.2019

Sprememba

U34330-61/14/19

3.2.2015

30.4.2019

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-78/15/15

10.7.2015

17.9.2017

Podaljšanje

U34330-103/14/18

25.8.2017

30.4.2019

Sprememba

U34330-103/14/19

11.9.2018

30.4.2019 

Ime sredstva:

ACTELLIC 50 EC Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

pirimifos-metil

50

38081040

29232-93-7

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

Xn, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

8.8.2021

 

Uporaba na:

HORVX: navadni ječmen (Hordeum vulgare L.); AVESA: navadni oves (Avena sativa L.); 1TRZG: pšenica (Triticum L.); 3NCRK: skladišča kmetijskih pridelkov (skladišča kmetijskih pridelkov)

Uporaba proti:

PLODIN: krhljev molj (Plodia interpunctella (HÜBNER, 1813)); ACARSI: močna pršica (Acarus siro); 1TRIBG: mokarji (Tribolium MACLEAY, 1825); 1EPHEG: vešče iz rodu Ephestia (Ephestia HEINRICH, 1956); ORYZSU: zobati žitnik (Oryzaephilus surinamensis (LINNAEUS, 1758)); RHITDO: žitni kutar (Rhizopertha dominica (FABRICIUS, 1792)); 1CRYLG: žitniki iz rodu Cryptolestes (Cryptolestes GANGLBAUER, 1899); 1SITOG: žužki (Sitophilus SCHOENHERR, 1838)

Opozorila in obvestila:

R22: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; R37: Draži dihala.; R41: Nevarnost hudih poškodb oči.; R43: Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; R65: Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.; R67: Hlapi lahko pozročijo zaspanost in omotico.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S36/37/39: Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S38: Ob nezadostnem prezračevanju nositi primerno dihalno opremo.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.; S62: Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

navadni ječmen: 63 dni, navadni oves: 63 dni, pšenica: 63 dni, skladišča kmetijskih pridelkov: zagotovljena z načinom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-284/01

8.3.2002

7.8.2011

Sprememba

327-02-219/03

24.7.2003

7.8.2011

Sprememba

327-02-284/01/5

27.11.2009

7.8.2011

Sprememba

327-02-284/01/7

2.2.2010

7.8.2011

Podaljšanje

327-02-284/01/11

8.8.2011

8.8.2021


 

Ime sredstva:

ACTIVUS 40 WG

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

pendimetalin

40

38083021

40487-42-1

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

Xi, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

ADAMA Agriculture B.V.

Zastopnik, distributer:

KARSIA, DUTOVLJE, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

11.2.2018

Zaloge v uporabi do:

12.8.2019

Zaloge v prodaji do:

12.8.2018

 

Uporaba na:

ALLCE: čebula (Allium cepa L.); ZEAMX: koruza (silažna in za zrnje) (Zea mays L.); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); TRZAX: navadna pšenica (Triticum aestivum L.); 1TTLG: ozimna tritikala (X Triticosecale Wittm.); 1HORG: ozimni ječmen (Hordeum L.)

Uporaba proti:

1POLG: dresni (Polygonum L.); POAAN: enoletna latovka (Poa annua L.); GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); 1VERG: jetičnik (Veronica L.); 1CHEG: metlike (Chenopodium L.); ECHCG: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli (L.) P.BEAUV.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); APESV: navadni srakoperec (Apera spica-venti (L.) BEAUV.); VIOAR: njivska vijolica (Viola arvensis MURR.); ALOMY: njivski lisičji rep (Alopecurus myosuroides HUDS.); SOLNI: pasje zelišče (Solanum nigrum L.); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine L.); 1AMAG: ščiri (Amaranthus L.)

Opozorila in obvestila:

R43: Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S36/37: Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

čebula: zagotovljena s časom uporabe, koruza (silažna in za zrnje): 45 dni, krompir: zagotovljena s časom uporabe, navadna pšenica: 90 dni, ozimna tritikala: 90 dni, ozimni ječmen: 90 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-493/06/12

11.2.2008

11.2.2018

Sprememba

3433-48/11/2

13.6.2011

11.2.2018

Sprememba

U34330-49/14/2

4.8.2014

11.2.2018


| |>>Naprej