Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 30.11.2021

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 5 od 611


 

Ime sredstva:

ACROBAT MZ WG Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

dimetomorf

9

38082060

110488-70-5FRAC: H/40

mankozeb

60

38082030

8018-01-7FRAC: M/M03

mankozeb

60

38082030

8018-01-7IRAC: UN

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

Xn, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach Branch

Zastopnik, distributer:

BASF SLOVENIJA D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

4.7.2021

Zaloge v uporabi do:

4.1.2022

Zaloge v prodaji do:

31.7.2021

 

Uporaba na:

SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); LYPES: paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL.); VITVI: vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja); VITVI: vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja)

Uporaba proti:

ALTESO: črna listna pegavost krompirja (Alternaria solani (ELL. & MART.) SORAUER); PHYTIN: krompirjeva plesen (Phytophthora infestans (MONT.) DE BARY); PLASVI: peronospora vinske trte (Plasmopara viticola (BERK. & M.A.CURTIS) BERL. & DE TONI in SACC.)

Opozorila in obvestila:

R43: Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; R63: Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S36/37: Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

krompir: 7 dni, paradižnik: 3 dni, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja: 28 dni, vinska trta za pridelavo vinskega grozdja: 42 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-256/00

20.2.2002

13.3.2011

Sprememba

327-02-217/03

24.7.2003

13.3.2011

Sprememba

327-02-250/01/7

4.4.2007

13.3.2011

Sprememba

327-02-206/02/8

27.11.2009

13.3.2011

Podaljšanje

3433-30/10/9

14.3.2011

4.7.2021

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

3433-30/10/16

11.6.2012

14.3.2021

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

34330-77/12/2

6.12.2012

21.5.2014

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-53/13/2

15.4.2013

14.3.2021

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-186/13/2

4.2.2014

14.3.2021

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-112/14/2

22.5.2014

14.3.2021

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-120/14/5

22.5.2014

14.3.2021

Sprememba

U34330-158/14/2

22.7.2014

4.7.2021

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-16/15/13

25.2.2015

14.3.2021

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-34/15/9

22.4.2015

14.3.2021

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-48/15/2

2.6.2015

14.3.2021

Podaljšanje

U34330-48/19/2

6.6.2019

4.7.2021

Sprememba

U34330-158/14/3

9.12.2019

4.7.2021

Podaljšanje

U34330-1/20/4

23.1.2020

4.7.2021

Sprememba

U34330-138/14/9

3.9.2020

4.7.2021

Prenehanje dovoljenja

U34330-138/14/12

22.3.2021

4.7.2021 

Ime sredstva:

ACTELLIC 50 EC Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

pirimifos-metil

50

38081040

29232-93-7IRAC: 1B

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

Xn, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.7.2023

 

Uporaba na:

TRZAX: navadna pšenica (Triticum aestivum L.); HORVX: navadni ječmen (Hordeum vulgare L.); AVESA: navadni oves (Avena sativa L.); 3NCRK: skladišča kmetijskih pridelkov (skladišča kmetijskih pridelkov)

Uporaba proti:

PLODIN: krhljev molj (Plodia interpunctella (HÜBNER, 1813)); ACARSI: močna pršica (Acarus siro); 1TRIBG: mokarji (Tribolium MACLEAY, 1825); 1EPHEG: vešče iz rodu Ephestia (Ephestia HEINRICH, 1956); ORYZSU: zobati žitnik (Oryzaephilus surinamensis (LINNAEUS, 1758)); RHITDO: žitni kutar (Rhizopertha dominica (FABRICIUS, 1792)); 1CRYLG: žitniki iz rodu Cryptolestes (Cryptolestes GANGLBAUER, 1899); 1SITOG: žužki (Sitophilus SCHOENHERR, 1838)

Opozorila in obvestila:

R22: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; R37: Draži dihala.; R41: Nevarnost hudih poškodb oči.; R43: Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; R65: Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.; R67: Hlapi lahko pozročijo zaspanost in omotico.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S36/37/39: Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S38: Ob nezadostnem prezračevanju nositi primerno dihalno opremo.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.; S62: Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

navadna pšenica: 63 dni, navadni ječmen: 63 dni, navadni oves: 63 dni, skladišča kmetijskih pridelkov: zagotovljena z načinom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-284/01

8.3.2002

7.8.2011

Sprememba

327-02-219/03

24.7.2003

7.8.2011

Sprememba

327-02-284/01/5

27.11.2009

7.8.2011

Sprememba

327-02-284/01/7

2.2.2010

7.8.2011

Podaljšanje

327-02-284/01/11

8.8.2011

31.7.2023

Podaljšanje

U34330-1/21/7

7.7.2021

31.7.2023


 

Ime sredstva:

ADENGO

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

izoksaflutol

22,5

38083027

141112-29-0HRAC: 27

tienkarbazon-metil

9

38083027

317815-83-1HRAC: 2

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Bayer AG, Leverkusen

Zastopnik, distributer:

BAYER D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

1.8.2022

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (Zea mays L.)

Uporaba proti:

POLPE: breskova dresen (Persicaria maculosa Gray); GASPA: drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora CAV.); POAAN: enoletna latovka (Poa annua L.); GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); AVEFA: gluhi oves (Avena fatua L.); 1MATG: kamilice (Matricaria L.); DIGSA: krvavordeča srakonja (Digitaria sanguinalis (L.) SCOP.); 1CHEG: metlike (Chenopodium L.); ECHCG: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli (L.) P.BEAUV.); ATXPA: navadna loboda (Atriplex patula L.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); POLCO: navadni slakovec (Fallopia convolvulus (Linnaeus) Löve (Linnaeus) Löve); MYOAR: njivska spominčica (Myosotis arvensis (L.) HILL); VIOAR: njivska vijolica (Viola arvensis MURR.); SOLNI: pasje zelišče (Solanum nigrum L.); POLLA: ščavjelistna dresen (Polygonum lapathifolium L.); SETVI: zeleni muhvič (Setaria viridis (L.) P.BEAUV.)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H361d: Sum škodljivosti za nerojenega otroka.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

34330-1/11/6

20.9.2012

8.12.2015

Začasno podaljšanje

34330-1/11/10

1.7.2013

8.12.2015

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-151/14/4

22.7.2014

30.4.2015

Začasno podaljšanje

U34330-149/14/3

22.4.2015

8.12.2015

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-151/14/7

28.4.2015

31.12.2015

Podaljšanje

U34330-149/14/6

9.12.2015

1.8.2022

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-168/15/4

26.1.2016

31.7.2017

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-160/15/4

29.1.2016

31.7.2017

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-151/14/12

4.4.2016

31.7.2017

Sprememba

U34330-4/17/2

1.3.2017

1.8.2022

Podaljšanje

U34330-149/14/10

20.7.2017

1.8.2022

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-160/15/6

25.9.2017

31.7.2019

Sprememba

U34330-149/14/13

29.3.2018

1.8.2022

Podaljšanje

U34330-149/14/15

17.6.2019

1.8.2022

Podaljšanje

U34330-149/14/21

3.7.2020

1.8.2022


 

Ime sredstva:

ADENTIS

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

tribenuron-metil

75

38083023

101200-48-0HRAC: 2

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

AGRIA S.A.

Zastopnik, distributer:

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

1.2.2023

 

Uporaba na:

TRZAX: navadna pšenica (Triticum aestivum L.); HORVX: navadni ječmen (Hordeum vulgare L.)

Uporaba proti:

CHEAL: bela metlika (Chenopodium album L.); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); 1MATG: kamilice (Matricaria L.); POLCO: navadni slakovec (Fallopia convolvulus (Linnaeus) Löve (Linnaeus) Löve); SINAR: njivska gorjušica (Sinapis arvensis L.); PAPRH: poljski mak (Papaver rhoeas L.); LAMPU: škrlatnordeča mrtva kopriva (Lamium purpureum L.)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P234: Hraniti samo v originalni posodi. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

navadna pšenica: zagotovljena s časom uporabe, navadni ječmen: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Vzporedno trgovsko ime

U34330-99/18/4

1.8.2019

1.2.2023

Podaljšanje

U34330-9/18/20

14.10.2020

1.2.2023


 

Ime sredstva:

AFFIRM

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

emamektin

0,95

38081090

155569-91-8IRAC: 6

 

Formulacija:

vodotopna zrnca, vodotopni kristali (SG)

Skupina nevarnosti:

Xn, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2023

 

Uporaba na:

CYUSC: artičoka (Cynara scolymus L.); PRNPS: breskev (Prunus persica BATSCH); BRSOK: brokoli (Brassica oleracea convar. botrytis var. cymosa); CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina ALEF./GREB.); BRSOB: cvetača (Brassica oleracea L. var. botrytis subvar. cultiflora DC.); CUMME: dinja (Cucumis melo L.); PHSVX: fižol za stročje (Phaseolus vulgaris L.); BRSOL: glavnato zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.); MABSD: jablana (Malus domestica); 1FRAG: jagoda (Fragaria L.); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); CUMSA: navadna kumara (Cucumis sativus L.); CITLA: navadna lubenica (Citrullus lanatus (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL.); LYPEC: paradižnik češnjevec (Lycopersicon esculentum); LACSA: solata (Lactuca sativa L.); VITVI: vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja); VITVI: vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja)

Uporaba proti:

SPODLI: bombaževa sovka (Spodoptera littoralis); ANARLI: breskov molj (Anarsia lineatella ZELLER, 1839); LASPMO: breskov zavijač (Grapholita molesta (Busck)); CARPPO: jabolčni zavijač (Cydia pomonella (LINNAEUS, 1758)); HELIAR: južna plodovrtka (Helicoverpa armigera (HÜBNER, 1808)); PYRUNU: koruzna vešča (Ostrinia nubilalis (HÜBNER, 1796)); POLYBO: križasti grozdni sukač (Lobesia botrana (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)); 1LEPIO: metulji (Lepidoptera); GNORAB: paradižnikov molj (Tuta absoluta Povolny); CLYSAM: pasasti grozdni sukač (Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796)); LAPHEG: pesna sovka (Spodoptera exigua)

Opozorila in obvestila:

R22: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; R48/22: Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; R68/22: Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri zaužitju.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S20/21: Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.; S37: Nositi primerne zaščitne rokavice.; S45: Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

artičoka: 1 dni, breskev: 7 dni, brokoli: 3 dni, bučka: 3 dni, cvetača: 3 dni, dinja: 3 dni, fižol za stročje: 3 dni, glavnato zelje: 3 dni, jablana: 7 dni, jagoda: 1 dni, jajčevec: 3 dni, navadna kumara: 3 dni, navadna lubenica: 3 dni, paprika: 3 dni, paradižnik: 3 dni, paradižnik češnjevec: 3 dni, solata: 3 dni, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja: 7 dni, vinska trta za pridelavo vinskega grozdja: 7 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-580/08/10

12.11.2010

31.12.2021

Sprememba

3433-580/08/13

25.2.2011

31.12.2021

Začasno podaljšanje

3433-580/08/21

13.6.2011

31.12.2021

Sprememba

3433-580/08/23

14.12.2011

31.12.2021

Začasno podaljšanje

U34330-106/14/6

9.12.2014

31.12.2021

Začasno podaljšanje

U34330-106/14/10

10.8.2015

31.12.2021

Začasno podaljšanje

U34330-106/14/12

27.9.2016

31.12.2021

Podaljšanje

U34330-106/14/18

27.9.2019

31.12.2021

Podaljšanje

U34330-106/14/28

4.11.2021

31.12.2023


| |>>Naprej