Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 2.7.2020

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 11 do 15 od 578

 

Ime sredstva:

AKRIS

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

dimetenamid-P

28

38083015

163515-14-8

terbutilazin

25

38083013

5915-41-3

 

Formulacija:

suspenzoemulzija (SE)

Skupina nevarnosti:

GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

BASF SE

Zastopnik, distributer:

BASF SLOVENIJA D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

1.9.2020

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (silažna in za zrnje) (Zea mays L.)

Uporaba proti:

CHEAL: bela metlika (Chenopodium album L.); 1POLG: dresni (Polygonum L.); GASPA: drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora CAV.); POAAN: enoletna latovka (Poa annua L.); MERAN: enoletni golšec (Mercurialis annua L.); GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); 1MATG: kamilice (Matricaria L.); DIGSA: krvavordeča srakonja (Digitaria sanguinalis (L.) SCOP.); SETIT: laški muhvič (Setaria italica (L.) P.BEAUV.); CHEPO: mnogosemenska metlika (Chenopodium polyspermum L.); ECHCG: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli (L.) P.BEAUV.); ATXPA: navadna loboda (Atriplex patula L.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); CAGSE: navadni plotni slak (Calystegia sepium (L.) R.BR.); VIOAR: njivska vijolica (Viola arvensis MURR.); CONAR: njivski slak (Convolvulus arvensis L.); SOLNI: pasje zelišče (Solanum nigrum L.); AGRRE: plazeča pirnica (Elytrigia (=Agropyron) repens (LINNAEUS) GOULD); AMARE: srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus L.)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H351: Sum povzročitve raka.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P201: Pred uporabo pridobiti posebna navodila. ; P202: Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. ; P264: Po uporabi temeljito umiti … ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P281: Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo. ; P301+P312: PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P330: Izprati usta. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza (silažna in za zrnje): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-60/13/5

3.1.2014

1.9.2020

Sprememba

U34330-158/14/2

22.7.2014

1.9.2020

Podaljšanje

U34330-60/13/10

16.10.2017

1.9.2020

Podaljšanje

U34330-60/13/11

25.9.2019

1.9.2020 

Ime sredstva:

ALIETTE FLASH Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

fosetil-Al

80

38082080

39148-24-8

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

Xi

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID, BAKTERICID

Proizvajalec:

Bayer AG, Leverkusen

Zastopnik, distributer:

BAYER D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2022

 

Uporaba na:

NNNBA: (matični nasad); NNNBA: (drevesnica); CUUPE: buča (Cucurbita pepo L.); CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina ALEF./GREB.); CUMME: dinja (Cucumis melo L.); NNNBA: drevesnice okrasnih rastlin (drevesnice okrasnih rastlin); YPFLG: gozdne drevesnice (gozdne drevesnice); 1HUMG: hmelj (Humulus L.); MABSD: jablana (Malus domestica); 1FRAG: jagoda (Fragaria L.); CICIF: listnati radič (Cichorium intybus var. foliosum HEGI); PYUPY: nashi (japonska hruška) (Pyrus pyrifolia); PYUCO: navadna hruška (Pyrus communis L.); CUMSA: navadna kumara (Cucumis sativus L.); CYDOB: navadna kutina (Cydonia oblonga MILL.); CITLA: navadna lubenica (Citrullus lanatus (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI)

Uporaba proti:

PSDMSP: bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas (Pseudomonas sp.); 1PHYTG: glive iz rodu Phytophtora (Phytophtora DE BARY); PHYTCC: gniloba koreninskega vratu (Phytophthora cactorum (LEBERT & COHN) J. SCHRÍTER); PSPEHU: hmeljna peronospora (Pseudoperonospora humuli (MIYABE & TAKAH.) G.W.WILS.); ERWIAM: hrušev ožig (Erwinia amylovora (BURRILL) WINSLOW ET AL.); PSPECU: kumarna plesen (Pseudoperonospora cubensis (BERK. & M.A.CURTIS) ROSTOVZEV)

Opozorila in obvestila:

R36: Draži oči.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S25: Preprečiti stik z očmi.; S26: Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

: zagotovljena s časom uporabe, : zagotovljena z načinom uporabe, buča: 3 dni, bučka: 3 dni, dinja: 3 dni, drevesnice okrasnih rastlin: karenca ni potrebna, gozdne drevesnice: karenca ni potrebna, hmelj: 14 dni, jablana: 28 dni, jagoda: 14 dni, listnati radič: 21 dni, nashi (japonska hruška): 28 dni, navadna hruška: 28 dni, navadna kumara: 3 dni, navadna kutina: 28 dni, navadna lubenica: 3 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Podaljšanje

327-02-303/01

27.3.2003

3.10.2013

Sprememba

327-02-374/04/3

26.11.2004

3.10.2013

Sprememba

327-02-303/01/10

21.11.2005

3.10.2013

Sprememba

327-02-303/01/12

27.11.2009

3.10.2013

Začasno podaljšanje

327-02-303/01/15

10.6.2011

3.10.2013

Podaljšanje

U34330-50/13/3

4.10.2013

30.4.2022

Sprememba

U34330-50/13/9

7.12.2015

30.4.2022

Sprememba

U34330-101/16/11

24.10.2016

30.4.2022

Sprememba

U34330-4/17/2

1.3.2017

30.4.2022

Podaljšanje

U34330-50/13/12

18.4.2018

30.4.2022

Podaljšanje

U34330-1/20/7

26.3.2020

30.4.2022


 

Ime sredstva:

ALISEO

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

nikosulfuron

30

38083023

111991-09-4

rimsulfuron

15

38083023

122931-48-0

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

DuPont International Operations SARL

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2021

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza za silažo (Zea mays L.); ZEAMX: koruza za zrnje (Zea mays L)

Uporaba proti:

CHEAL: bela metlika (Chenopodium album L.); 1XANG: bodiči (Xanthium L.); POAAN: enoletna latovka (Poa annua L.); MERAN: enoletni golšec (Mercurialis annua L.); GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); 1ECHG: kostreba (Echinochloa P.B.); DIGSA: krvavordeča srakonja (Digitaria sanguinalis (L.) SCOP.); 1SETG: muhvič (Setaria P.B.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); SOLNI: pasje zelišče (Solanum nigrum L.); MATCH: prava kamilica (Matricaria chamomilla L.); GGGPE: večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel); BBBPE: večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza za silažo: zagotovljena s časom uporabe, koruza za zrnje: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-550/09/7

14.2.2011

17.6.2013

Podaljšanje

3433-550/09/12

18.6.2013

30.4.2021

Sprememba

U34330-104/15/11

30.7.2015

30.4.2021

Podaljšanje

U34330-96/17/2

23.1.2018

30.4.2021

Sprememba

U34330-30/19/8

17.4.2019

30.4.2021

Podaljšanje

U34330-96/17/4

18.4.2019

30.4.2021

Sprememba

U34330-30/19/11

9.12.2019

30.4.2021


 

Ime sredstva:

ALISEO PLUS

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

dikamba

60,52

38083027

1918-00-9

nikosulfuron

9,2

38083023

111991-09-4

rimsulfuron

2,3

38083023

122931-48-0

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

N, Xi

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

DuPont International Operations SARL

Zastopnik, distributer:

KARSIA, DUTOVLJE, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2021

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (silažna in za zrnje) (Zea mays L.)

Uporaba proti:

ABUTH: baržunasti oslez (Abutilon theophrasti MED.); CHEAL: bela metlika (Chenopodium album L.); 1XANG: bodiči (Xanthium L.); POLPE: breskova dresen (Polygonum persicaria L.); SORHA: divji sirek (Sorghum halepense PERSOON); GASPA: drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora CAV.); POAAN: enoletna latovka (Poa annua L.); MERAN: enoletni golšec (Mercurialis annua L.); GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); AVEFA: gluhi oves (Avena fatua L.); 1VERG: jetičnik (Veronica L.); 1MATG: kamilice (Matricaria L.); 1ECHG: kostreba (Echinochloa P.B.); 1LOLG: ljulke (Lolium L.); CHEPO: mnogosemenska metlika (Chenopodium polyspermum L.); 1SETG: muhvič (Setaria P.B.); ATXPA: navadna loboda (Atriplex patula L.); FUMOF: navadna rosnica (Fumaria officinalis L.); SASKA: navadna solinka (Salsola kali); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); CAGSE: navadni plotni slak (Calystegia sepium (L.) R.BR.); POLCO: navadni slakovec (Polygonum convolvulus L.); SINAR: njivska gorjušica (Sinapis arvensis L.); RAPRA: njivska redkev (Raphanus raphanistrum L.); VIOAR: njivska vijolica (Viola arvensis MURR.); THLAR: njivski mošnjak (Thlaspi arvense L.); CIRAR: njivski osat (Cirsium arvense (L.) SCOPOLI); BRSNN: oljna ogrščica (Brassica napus L. subsp. Napus); SOLNI: pasje zelišče (Solanum nigrum L.); AGRRE: plazeča pirnica (Elytrigia (=Agropyron) repens (LINNAEUS) GOULD); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine L.); 1PANG: proso (Panicum L.); POLAV: ptičja dresen (Polygonum aviculare L.); MELSS: slizek (Melandrium sp.); 1DIGG: srakonja (Digitaria FABR.); 1AMAG: ščiri (Amaranthus L.); 1SONG: škrbinka (Sonchus L.); GGGPE: večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel); BBBPE: večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel); PLAMA: veliki trpotec (Plantago major L.)

Opozorila in obvestila:

R36: Draži oči.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S39: Nositi zaščito za oči/obraz.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza (silažna in za zrnje): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

34330-34/10/6

12.11.2012

30.4.2021

Sprememba

U34330-104/15/11

30.7.2015

30.4.2021

Podaljšanje

U34330-97/17/2

23.1.2018

30.4.2021

Sprememba

U34330-97/17/5

4.2.2019

30.4.2021

Sprememba

U34330-30/19/7

17.4.2019

30.4.2021

Podaljšanje

U34330-97/17/9

18.4.2019

30.4.2021


 

Ime sredstva:

ALISTER NEW

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

diflufenikan

12

38083015

83164-33-4

jodosulfuron (jodosulfuron-metil natrij)

0,75

38083023

144550-36-7

mezosulfuron

0,9

38083023

400852-66-6

 

Formulacija:

oljna disperzija (OD)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Bayer AG, Leverkusen

Zastopnik, distributer:

BAYER D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2021

 

Uporaba na:

TRZAX: navadna pšenica (Triticum aestivum L.)

Uporaba proti:

1VERG: jetičnik (Veronica L.); 1MATG: kamilice (Matricaria L.); POATR: latovka (Poa L.); 1LOLG: ljulke (Lolium L.); GERDI: nacepljenolistna krvomočnica (Geranium dissectum); APHAR: navadna njivka (Aphanes arvensis); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); VIOAR: njivska vijolica (Viola arvensis MURR.); ALOMY: njivski lisičji rep (Alopecurus myosuroides HUDS.); TTTMM: ozkolistni plevel (ozkolistni plevel); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine L.); PAPRH: poljski mak (Papaver rhoeas L.); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H315: Povzroča draženje kože. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P302+P352: PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode/ …; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

navadna pšenica: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-180/15/6

19.12.2016

31.12.2021

Sprememba

U34330-4/17/2

1.3.2017

31.12.2021

Podaljšanje

U34330-180/15/12

23.1.2018

31.12.2021

Podaljšanje

U34330-180/15/17

27.11.2019

31.12.2021


Nazaj<<| |>>Naprej