Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 24.9.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 6 do 10 od 604

 

Ime sredstva:

AFINTO

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

flonikamid

50

38081090

158062-67-0IRAC: 29

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS07

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

ISK Bioscience Europe N.V.

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2024

 

Uporaba na:

PRNPS: breskev (Prunus persica (Linnaeus) Batsch); CUUMA: buča (Cucurbita maxima DUCH.); CUUPO: buča, oljna (za seme za olje/prehrano) (Cucurbita pepo L. var. styriaca Grebenshchikov); CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina Grebenshchikov); PRNAV: češnja (Prunus avium L.); CUMME: dinja (Cucumis melo L.); PIBSX: grah (za sveže zrnje) (Pisum sativum L.); HUMLU: hmelj (Humulus lupulus L.); PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica); HORVX: ječmen (jari+ozimni) (Hordeum vulgare L.); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); CUMSA: kumara (za solato) (Cucumis sativus L.); CITLA: lubenica (Citrullus lanatus (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI); PRNAR: marelica (Prunus armeniaca L.); PRNPN: nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); AVESA: oves (jari+ozimni) (Avena sativa L.); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); TRZAX: pšenica (jari+ozimni) (Triticum aestivum L.); SECCE: rž (jari+ozimni) (Secale cereale L.); NNNBA: sadna drevesnica (sadna drevesnica); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.); 1TTLG: tritikala (jari+ozimni) (X Triticosecale Wittm.)

Uporaba proti:

APHIGO: bombaževčeva uš (Aphis gossypii Glover); MYZUCE: črna češnjeva uš (Myzus cerasi FABRICIUS, 1775); PHODHU: hmeljeva listna uš (Phorodon humuli (SCHRANK)); 1APHIF: listne uši (Aphididae); DYSAPY: mokasta hruševa uš (Dysaphis pyri (BOYER DE FONSCOLOMBE)); DYSAPL: mokasta jablanova uš (Dysaphis plantaginea (PASSERINI, 1860)); TRIAVA: rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum (WESTWOOD, 1856)); MYZUPE: siva breskova uš (Myzus persicae (SULZER, 1776)); MACSEU: velika krompirjeva uš (Macrosiphum euphorbiae (Thomas)); APHIPO: zelena jablanova uš (Aphis pomi De Geer); 1INSEC: žuželke (Insecta)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 8: Nevarno za čebele/ Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

breskev: 14 dni, buča: 1 dni, buča, oljna (za seme za olje/prehrano): 3 dni, bučka: 1 dni, češnja: 14 dni, dinja: 1 dni, grah (za sveže zrnje): 14 dni, hmelj: 21 dni, hruška: 21 dni, jablana: 21 dni, ječmen: 30 dni, krompir: 70 dni, kumara (za solato): 1 dni, lubenica: 1 dni, marelica: 21 dni, nektarina: 14 dni, okrasne rastline: karenca ni potrebna, oves: 30 dni, paprika: 1 dni, pšenica (jari+ozimni): 28 dni, rž (jari+ozimni): 28 dni, sadna drevesnica: karenca ni potrebna, sliva: 21 dni, tritikala (jari+ozimni): 28 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Vzporedno trgovsko ime

U34330-92/20/5

15.1.2021

31.8.2024

Sprememba

U34330-92/20/8

28.10.2021

31.8.2024

Sprememba

U34330-92/20/11

19.7.2022

31.8.2024


 

Ime sredstva:

AGIL 100 EC

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

propakvizafop

10

38083027

111479-05-1

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

ADAMA Agriculture B.V.

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.11.2024

 

Uporaba na:

3STREO: avtoceste/hitre ceste (avtoceste/hitre ceste); VICFX: bob (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Vicia faba L.); BRSOK: brokoli (Brassica oleracea var. italica Plenck); ALLCE: čebula (za čebulo) (Allium cepa L.); ALLSA: česen (Allium sativum L.); PHSVX: fižol (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Phaseolus vulgaris L.); BRSOL: glavnato zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata); PIBSX: grah (za krmo) (Pisum sativum L.); DAUCA: korenje (Daucus carota subsp. sativus (Hoffmann) Arcangeli); BEAVC: krmna pesa (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa Helm); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); BRSNN: oljna ogrščica (jari+ozimni) (Brassica napus L.); BEAVD: rdeča pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. conditiva ALEF.); BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL.); BRSRR: strniščna repa (Brassica rapa L.); ALLAS: šalotka (Allium ascalonicum L.); YGLES: železniške površine (železniške površine)

Uporaba proti:

GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); AVEFA: gluhi oves (Avena fatua L.); BROST: jalova stoklasa (Bromus sterilis Linnaeus); DIGSA: krvavordeča srakonja (Digitaria sanguinalis (L.) SCOP.); 1POAG: latovke (Poa L.); 1SETG: muhviči (Setaria Palisot de Beauvois); ECHCG: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli (L.) P.BEAUV.); APESV: navadni srakoperec (Apera spica-venti (L.) BEAUV.); ALOMY: njivski lisičji rep (Alopecurus myosuroides HUDS.); AGRRE: plazeča pirnica (Elymus repens (Linnaeus) Gould); LOLMU: samosevna laška ljuljka (Lolium multiflorum Lamarck); TRZAX: samosevna pšenica (Triticum aestivum Linnaeus); NNNGG: samosevna žita (samosevna žita); HORVX: samosevni ječmen (Hordeum vulgare Linnaeus); AVESA: samosevni oves (Avena sativa Linnaeus); LOLPE: trpežna ljuljka (Lolium perenne L.); GGGPE: večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.; H351: Sum povzročitve raka.; H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P202: Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P271: Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P301+P310: PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P304+P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P331: NE izzvati bruhanja. ; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

avtoceste/hitre ceste: karenca ni potrebna, bob (za sveže in suho zrnje ter stročje): 60 dni, brokoli: 60 dni, čebula (za čebulo): 30 dni, česen: 30 dni, fižol (za sveže in suho zrnje ter stročje): 60 dni, glavnato zelje: 60 dni, grah (za krmo): 60 dni, korenje: 30 dni, krmna pesa: 60 dni, krompir: 30 dni, oljna ogrščica (jari+ozimni): 90 dni, rdeča pesa: 45 dni, sladkorna pesa: 60 dni, strniščna repa: 60 dni, šalotka: 30 dni, železniške površine: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-127/01

16.3.2001

14.4.2014

Sprememba

327-02-223/03

24.7.2003

14.4.2014

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

3433-359/06/13

4.12.2006

31.12.2007

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

3433-359/06/7

23.5.2006

31.12.2006

Sprememba

327-02-127/01/3

27.11.2009

14.4.2014

Začasno podaljšanje

327-02-127/01/7

27.12.2010

14.4.2014

Sprememba

3433-48/11/2

13.6.2011

14.4.2014

Podaljšanje

U34330-81/14/4

15.4.2014

30.11.2024

Sprememba

U34330-49/14/2

4.8.2014

30.11.2024

Sprememba

U34330-81/14/14

26.4.2019

30.11.2024

Podaljšanje

U34330-1/20/30

15.10.2020

30.11.2024

Podaljšanje

U34330-1/21/14

13.10.2021

30.11.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/43

9.12.2022

30.11.2024

Sprememba

U34330-81/14/31

13.4.2023

30.11.2024


 

Ime sredstva:

AGREE WG

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

Bacillus Thuringiensis var. Aizawai

50

38081090

68038-71-1IRAC: 11A

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS07

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Mitsui AgriScience International S.A./B.V.

Zastopnik, distributer:

METROB, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2024

 

Uporaba na:

1CUCF: bučevke (z užitno in neužitno lupino) (Cucurbitaceae); 1ALLG: čebulnice (Allium Linnaeus); NNNVW: gomoljnice (gomoljnice); HUMLU: hmelj (Humulus lupulus L.); PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica); FRAAN: jagoda (Fragaria x ananassa Duchense); NNNOB: jagodičevje (jagodičevje); 1BRSG: kapusnice (Brassica L.); NNNHP: korenovke (korenovke); NNNOS: koščičarji (koščičarji); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); OLVEU: oljka (Olea europaea L.); 1SOLF: plodovke (plodovke); 1LEGF: stročnice (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Fabaceae); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.); NNNZW: vrtna (okrasna) trata (vrtna trata); 3HERC: zelišča in užitni cvetovi (Zelišča in užitni cvetovi)

Uporaba proti:

PYRUNU: koruzna vešča (Ostrinia nubilalis (HÜBNER, 1796)); POLYBO: križasti grozdni sukač (Lobesia botrana (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)); CHEIBR: mali zimski pedic (Operophtera brumata L.); 1LEPIO: metulji (Lepidoptera); PRAYOL: oljčni molj (Prays oleae (Bernard, 1788)); PALPUN: oljkova vešča (Palpita vitrealis (Rossi)); CLYSAM: pasasti grozdni sukač (Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796))

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; P260: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. ; P264: Po uporabi temeljito umiti … ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P363: Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

bučevke (z užitno in neužitno lupino): karenca ni potrebna, čebulnice: karenca ni potrebna, gomoljnice: karenca ni potrebna, hmelj: karenca ni potrebna, hruška: karenca ni potrebna, jablana: karenca ni potrebna, jagoda: karenca ni potrebna, jagodičevje: karenca ni potrebna, kapusnice: karenca ni potrebna, korenovke: karenca ni potrebna, koščičarji: karenca ni potrebna, okrasne rastline: karenca ni potrebna, oljka: karenca ni potrebna, plodovke: karenca ni potrebna, stročnice (za sveže in suho zrnje ter stročje): karenca ni potrebna, trta (za namizno in vinsko grozdje): karenca ni potrebna, vrtna (okrasna) trata: karenca ni potrebna, zelišča in užitni cvetovi: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-197/14/1

24.11.2016

30.4.2024

Sprememba

U34330-197/14/7

11.4.2017

30.4.2024

Sprememba

U34330-197/14/10

19.5.2017

30.4.2024

Sprememba

U34330-197/14/16

22.1.2018

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-1/20/13

26.3.2020

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/8

28.3.2022

30.4.2024


 

Ime sredstva:

AKRIS

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

dimetenamid-P

28

38083015

163515-14-8HRAC: 15

terbutilazin

25

38083013

5915-41-3HRAC: 5

 

Formulacija:

suspenzoemulzija (SE)

Skupina nevarnosti:

GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

BASF SE

Zastopnik, distributer:

BASF SLOVENIJA D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

1.9.2024

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim))

Uporaba proti:

CHEAL: bela metlika (Chenopodium album L.); 1POLG: dresni (Polygonum L.); GASPA: drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora CAV.); POAAN: enoletna latovka (Poa annua L.); MERAN: enoletni golšec (Mercurialis annua L.); GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); 1MATG: kamilice (Matricaria L.); DIGSA: krvavordeča srakonja (Digitaria sanguinalis (L.) SCOP.); SETIT: laški muhvič (Setaria italica (L.) P.BEAUV.); CHEPO: mnogosemenska metlika (Lipandra polysperma (Linnaeus) Fuentes, Uotila & Borsch); ECHCG: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli (L.) P.BEAUV.); ATXPA: navadna loboda (Atriplex patula L.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) Villars); CAGSE: navadni plotni slak (Calystegia sepium (L.) R.BR.); VIOAR: njivska vijolica (Viola arvensis MURR.); CONAR: njivski slak (Convolvulus arvensis L.); SOLNI: pasje zelišče (Solanum nigrum L.); AGRRE: plazeča pirnica (Elymus repens (Linnaeus) Gould); AMARE: srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus L.)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H351: Sum povzročitve raka.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P201: Pred uporabo pridobiti posebna navodila. ; P202: Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. ; P264: Po uporabi temeljito umiti … ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P281: Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo. ; P301+P312: PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P330: Izprati usta. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-60/13/5

3.1.2014

1.9.2024

Sprememba

U34330-158/14/2

22.7.2014

1.9.2024

Podaljšanje

U34330-60/13/10

16.10.2017

1.9.2024

Podaljšanje

U34330-60/13/11

25.9.2019

1.9.2024

Podaljšanje

U34330-60/13/17

24.8.2020

1.9.2024

Sprememba

U34330-60/13/25

17.11.2021

1.9.2024

Podaljšanje

U34330-60/13/27

23.8.2022

1.9.2024


 

Ime sredstva:

ALCOBAN

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

ditianon

70

38082080

3347-22-6FRAC: M/M09

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS05, GHS06, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

GLOBACHEM NV

Zastopnik, distributer:

BELCHIM CROP PROTECTION SI D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.5.2025

 

Uporaba na:

PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica)

Uporaba proti:

VENTIN: jablanov škrlup (Venturia inaequalis (Cooke) Winter)

Opozorila in obvestila:

EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H301: Strupeno pri zaužitju.; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H318: Povzroča hude poškodbe oči. ; H331: Strupeno pri vdihavanju.; H351: Sum povzročitve raka.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P301+P310: PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P304+P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P311: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P362+P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P403+P233: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

hruška: 42 dni, jablana: 42 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-17/20/5

20.11.2020

31.5.2025


Nazaj<<| |>>Naprej