Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 18.10.2018

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 6 do 10 od 566

 

Ime sredstva:

ADENGO

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

izoksaflutol

22,5

38083027

141112-29-0

tienkarbazon-metil

9

38083027

317815-83-1

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Bayer AG, Leverkusen

Zastopnik, distributer:

BAYER D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

AGRORUŠE D.O.O., METROB, D.O.O., STAR Agro Analyse und Handels GmbH

Datum veljavnosti:

31.7.2019

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (Zea mays L.)

Uporaba proti:

POLPE: breskova dresen (Polygonum persicaria L.); GASPA: drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora CAV.); POAAN: enoletna latovka (Poa annua L.); GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); AVEFA: gluhi oves (Avena fatua L.); 1MATG: kamilice (Matricaria L.); DIGSA: krvavordeča srakonja (Digitaria sanguinalis (L.) SCOP.); 1CHEG: metlike (Chenopodium L.); ECHCG: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli (L.) P.BEAUV.); ATXPA: navadna loboda (Atriplex patula L.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); POLCO: navadni slakovec (Polygonum convolvulus L.); MYOAR: njivska spominčica (Myosotis arvensis (L.) HILL); VIOAR: njivska vijolica (Viola arvensis MURR.); SOLNI: pasje zelišče (Solanum nigrum L.); POLLA: ščavjelistna dresen (Polygonum lapathifolium L.); SETVI: zeleni muhvič (Setaria viridis (L.) P.BEAUV.)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H361d: Sum škodljivosti za nerojenega otroka.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

34330-1/11/6

20.9.2012

8.12.2015

Začasno podaljšanje

34330-1/11/10

1.7.2013

8.12.2015

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-151/14/4

22.7.2014

30.4.2015

Začasno podaljšanje

U34330-149/14/3

22.4.2015

8.12.2015

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-151/14/7

28.4.2015

31.12.2015

Podaljšanje

U34330-149/14/6

9.12.2015

31.7.2019

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-168/15/4

26.1.2016

31.7.2017

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-160/15/4

29.1.2016

31.7.2017

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-151/14/12

4.4.2016

31.7.2017

Sprememba

U34330-4/17/2

1.3.2017

31.7.2019

Podaljšanje

U34330-149/14/10

20.7.2017

31.7.2019

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-160/15/6

25.9.2017

31.7.2019

Sprememba

U34330-149/14/13

29.3.2018

31.7.2019


 

Ime sredstva:

ADENGO 315 SC

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

izoksaflutol

22,5

38083027

141112-29-0

tienkarbazon-metil

9

38083027

317815-83-1

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Bayer AG, Leverkusen

Zastopnik, distributer:

METROB, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

STAR Agro Analyse und Handels GmbH

Datum veljavnosti:

31.7.2017

Zaloge v uporabi do:

31.1.2019

Zaloge v prodaji do:

31.1.2018

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (Zea mays L.)

Uporaba proti:

POLPE: breskova dresen (Polygonum persicaria L.); GASPA: drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora CAV.); POAAN: enoletna latovka (Poa annua L.); GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); AVEFA: gluhi oves (Avena fatua L.); 1MATG: kamilice (Matricaria L.); DIGSA: krvavordeča srakonja (Digitaria sanguinalis (L.) SCOP.); 1CHEG: metlike (Chenopodium L.); ECHCG: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli (L.) P.BEAUV.); ATXPA: navadna loboda (Atriplex patula L.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); POLCO: navadni slakovec (Polygonum convolvulus L.); MYOAR: njivska spominčica (Myosotis arvensis (L.) HILL); VIOAR: njivska vijolica (Viola arvensis MURR.); SOLNI: pasje zelišče (Solanum nigrum L.); POLLA: ščavjelistna dresen (Polygonum lapathifolium L.); SETVI: zeleni muhvič (Setaria viridis (L.) P.BEAUV.)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H361d: Sum škodljivosti za nerojenega otroka.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-131/16/4

23.2.2017

31.7.2017


 

Ime sredstva:

AFFIRM

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

emamektin

0,95

38081090

155569-91-8

 

Formulacija:

vodotopna zrnca, vodotopni kristali (SG)

Skupina nevarnosti:

Xn, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2019

 

Uporaba na:

CYUSC: artičoka (Cynara scolymus L.); PRNPS: breskev (Prunus persica BATSCH); BRSOK: brokoli (Brassica oleracea convar. botrytis var. cymosa); CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina ALEF./GREB.); BRSOB: cvetača (Brassica oleracea L. var. botrytis subvar. cultiflora DC.); CUMME: dinja (Cucumis melo L.); PHSVX: fižol za stročje (Phaseolus vulgaris L.); BRSOL: glavnato zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.); MABSD: jablana (Malus domestica); 1FRAG: jagoda (Fragaria L.); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); CUMSA: navadna kumara (Cucumis sativus L.); CITLA: navadna lubenica (Citrullus lanatus (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL.); LYPEC: paradižnik češnjevec (Lycopersicon esculentum); LACSA: solata (Lactuca sativa L.); VITVI: vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja); VITVI: vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja)

Uporaba proti:

SPODLI: bombaževa sovka (Spodoptera littoralis); ANARLI: breskov molj (Anarsia lineatella ZELLER, 1839); LASPMO: breskov zavijač (Cydia molesta (BUSCK, 1916)); CARPPO: jabolčni zavijač (Cydia pomonella (LINNAEUS, 1758)); HELIAR: južna plodovrtka (Helicoverpa armigera (HÜBNER, 1808)); PYRUNU: koruzna vešča (Ostrinia nubilalis (HÜBNER, 1796)); POLYBO: križasti grozdni sukač (Lobesia botrana (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)); 1LEPIO: metulji (Lepidoptera); GNORAB: paradižnikov molj (Tuta absoluta Povolny); CLYSAM: pasasti grozdni sukač (Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796)); LAPHEG: pesna sovka (Spodoptera exigua)

Opozorila in obvestila:

R22: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; R48/22: Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; R68/22: Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri zaužitju.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S20/21: Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.; S37: Nositi primerne zaščitne rokavice.; S45: Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

artičoka: 1 dni, breskev: 7 dni, brokoli: 3 dni, bučka: 3 dni, cvetača: 3 dni, dinja: 3 dni, fižol za stročje: 3 dni, glavnato zelje: 3 dni, jablana: 7 dni, jagoda: 1 dni, jajčevec: 3 dni, navadna kumara: 3 dni, navadna lubenica: 3 dni, paprika: 3 dni, paradižnik: 3 dni, paradižnik češnjevec: 3 dni, solata: 3 dni, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja: 7 dni, vinska trta za pridelavo vinskega grozdja: 7 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-580/08/10

12.11.2010

31.12.2019

Sprememba

3433-580/08/13

25.2.2011

31.12.2019

Začasno podaljšanje

3433-580/08/21

13.6.2011

31.12.2019

Sprememba

3433-580/08/23

14.12.2011

31.12.2019

Začasno podaljšanje

U34330-106/14/6

9.12.2014

31.12.2019

Začasno podaljšanje

U34330-106/14/10

10.8.2015

31.12.2019

Začasno podaljšanje

U34330-106/14/12

27.9.2016

31.12.2019


 

Ime sredstva:

AGIL 100 EC

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

propakvizafop

10

38083027

111479-05-1

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

ADAMA Agriculture B.V.

Zastopnik, distributer:

KARSIA, DUTOVLJE, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.11.2020

 

Uporaba na:

VICFX: bob (Vicia faba L.); BRSOK: brokoli (Brassica oleracea convar. botrytis var. cymosa); ALLCE: čebula (Allium cepa L.); ALLSA: česen (Allium sativum L.); BRSOL: glavnato zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.); 1DAUG: korenje (Daucus L.); BEAVC: krmna pesa (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. alba); PIBSX: krmni grah (Pisum sativum (krmni grah)); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); PHSVX: navadni fižol (Phaseolus vulgaris L.); BRSNN: oljna ogrščica (Brassica napus subsp. oleifera); BEAVD: rdeča pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. conditiva ALEF.); BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL. planted beet); BRSRR: strniščna repa (Brassica rapa L. subsp. rapa (DC.) METZG.); ALLAS: šalotka (Allium cepa L. var. ascalonicum)

Uporaba proti:

GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); AVEFA: gluhi oves (Avena fatua L.); BROST: jalova stoklasa (Bromus sterilis); DIGSA: krvavordeča srakonja (Digitaria sanguinalis (L.) SCOP.); LOLMU: laška ljuljka (Lolium multiflorum); POATR: latovka (Poa L.); 1SETG: muhvič (Setaria P.B.); ECHCG: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli (L.) P.BEAUV.); TRZAX: navadna pšenica (Triticum aestivum); HORVX: navadni ječmen (Hordeum vulgare); AVESA: navadni oves (Avena sativa); APESV: navadni srakoperec (Apera spica-venti (L.) BEAUV.); ALOMY: njivski lisičji rep (Alopecurus myosuroides HUDS.); AGRRE: plazeča pirnica (Elytrigia (=Agropyron) repens (LINNAEUS) GOULD); NNNGG: samonikla žita (samonikla žita); LOLPE: trpežna ljuljka (Lolium perenne L.); GGGPE: večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.; H351: Sum povzročitve raka.; H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P202: Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P271: Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P301+P310: PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P304+P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P331: NE izzvati bruhanja. ; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

bob: 60 dni, brokoli: 60 dni, čebula: 30 dni, česen: 30 dni, glavnato zelje: 60 dni, korenje: 30 dni, krmna pesa: 60 dni, krmni grah: 60 dni, krompir: 30 dni, navadni fižol: 60 dni, oljna ogrščica: 90 dni, rdeča pesa: 45 dni, sladkorna pesa: 60 dni, strniščna repa: 60 dni, šalotka: 30 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-127/01

16.3.2001

14.4.2014

Sprememba

327-02-223/03

24.7.2003

14.4.2014

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

3433-359/06/13

4.12.2006

31.12.2007

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

3433-359/06/7

23.5.2006

31.12.2006

Sprememba

327-02-127/01/3

27.11.2009

14.4.2014

Začasno podaljšanje

327-02-127/01/7

27.12.2010

14.4.2014

Sprememba

3433-48/11/2

13.6.2011

14.4.2014

Podaljšanje

U34330-81/14/4

15.4.2014

30.11.2020

Sprememba

U34330-49/14/2

4.8.2014

30.11.2020


 

Ime sredstva:

AGREE WG

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

Bacillus Thuringhiensis var. Aizawai

50

38081090

68038-71-1

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS07

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Mitsui AgriScience International

Zastopnik, distributer:

METROB, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2020

 

Uporaba na:

(gomoljnice); (korenovke); 1CUCF: bučnice (Cucurbitaceae); čebulnice (Alliaceae); 1HUMG: hmelj (Humulus L.); 1PYUG: hruška (Pyrus L.); MABSD: jablana (Malus domestica); 1FRAG: jagoda (Fragaria L.); NNNOB: Jagodičevje (Jagodičevje); 1BRSG: kapusnice (Brassica L.); NNNOS: koščičasto sadno drevje (koščičarji); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); OLVEU: oljka (Olea L.); 1SOLF: plodovke (PLODOVKE); 1LEGF: stročnice za zrnje in stročje (Fabaceae); VITVI: vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja); VITVI: vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja); NNNZW: vrtna trata (vrtna trata); PPPKR: Zelišča (Zelišča)

Uporaba proti:

PYRUNU: koruzna vešča (Ostrinia nubilalis (HÜBNER, 1796)); POLYBO: križasti grozdni sukač (Lobesia botrana (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)); CHEIBR: mali zimski pedic (Operophtera brumata (LINNAEUS, 1758)); 1LEPIO: metulji (Lepidoptera); PRAYOL: oljčni molj (Prays oleae (Bernard, 1788)); PALPUN: oljkova vešča (Palpita unionalis); CLYSAM: pasasti grozdni sukač (Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796))

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; P260: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. ; P264: Po uporabi temeljito umiti … ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P363: Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

: karenca ni potrebna, bučnice: karenca ni potrebna, čebulnice: karenca ni potrebna, hmelj: karenca ni potrebna, hruška: karenca ni potrebna, jablana: karenca ni potrebna, jagoda: karenca ni potrebna, Jagodičevje: karenca ni potrebna, kapusnice: karenca ni potrebna, koščičasto sadno drevje: karenca ni potrebna, okrasne rastline: karenca ni potrebna, oljka: karenca ni potrebna, plodovke: karenca ni potrebna, stročnice za zrnje in stročje: karenca ni potrebna, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja: karenca ni potrebna, vinska trta za pridelavo vinskega grozdja: karenca ni potrebna, vrtna trata: karenca ni potrebna, Zelišča: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-197/14/1

24.11.2016

30.4.2020

Sprememba

U34330-197/14/7

11.4.2017

30.4.2020

Sprememba

U34330-197/14/10

19.5.2017

30.4.2020

Sprememba

U34330-197/14/16

22.1.2018

30.4.2020


Nazaj<<| |>>Naprej