Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 27.9.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 5 od 16

 

Ime sredstva:

AFFIRM

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

emamektin

0,95

38081090

155569-91-8IRAC: 6

 

Formulacija:

vodotopna zrnca, vodotopni kristali (SG)

Skupina nevarnosti:

Xn, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2023

 

Uporaba na:

CYUSC: artičoka (Cynara scolymus L.); PRNPS: breskev (Prunus persica (Linnaeus) Batsch); BRSOK: brokoli (Brassica oleracea var. italica Plenck); CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina Grebenshchikov); BRSOB: cvetača (Brassica oleracea L. var. botrytis); CUMME: dinja (Cucumis melo L.); PHSVX: fižol (za stročje) (Phaseolus vulgaris L.); BRSOL: glavnato zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata); MABSD: jablana (Malus domestica); FRAAN: jagoda (Fragaria x ananassa Duchense); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); CUMSA: kumara (za solato) (Cucumis sativus L.); CITLA: lubenica (Citrullus lanatus (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Solanum lycopersicum Linnaeus); LYPEC: paradižnik češnjevec (Solanum lycopersicum var. cerasiforme (Dunal) Spooner, Anderson & Jansen); LACSA: solata (Lactuca sativa L.); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

SPODLI: bombaževa sovka (Spodoptera littoralis); ANARLI: breskov molj (Anarsia lineatella ZELLER, 1839); LASPMO: breskov zavijač (Grapholita molesta (Busck)); CARPPO: jabolčni zavijač (Cydia pomonella (Linnaeus)); HELIAR: južna plodovrtka (Helicoverpa armigera (HÜBNER, 1808)); PYRUNU: koruzna vešča (Ostrinia nubilalis (HÜBNER, 1796)); POLYBO: križasti grozdni sukač (Lobesia botrana (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)); 1LEPIO: metulji (Lepidoptera); GNORAB: paradižnikov molj (Tuta absoluta (Meyrick)); CLYSAM: pasasti grozdni sukač (Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796)); LAPHEG: pesna sovka (Spodoptera exigua Hübner)

Opozorila in obvestila:

R22: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; R48/22: Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; R68/22: Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri zaužitju.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S20/21: Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.; S37: Nositi primerne zaščitne rokavice.; S45: Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

artičoka: 1 dni, breskev: 7 dni, brokoli: 12 dni, bučka: 3 dni, cvetača: 12 dni, dinja: 3 dni, fižol (za stročje): 3 dni, glavnato zelje: 7 dni, jablana: 7 dni, jagoda: 1 dni, jajčevec: 3 dni, kumara (za solato): 3 dni, lubenica: 3 dni, paprika: 3 dni, paradižnik: 3 dni, paradižnik češnjevec: 3 dni, solata: 3 dni, trta (za namizno in vinsko grozdje): 7 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-580/08/10

12.11.2010

31.12.2023

Sprememba

3433-580/08/13

25.2.2011

31.12.2023

Začasno podaljšanje

3433-580/08/21

13.6.2011

31.12.2023

Sprememba

3433-580/08/23

14.12.2011

31.12.2023

Začasno podaljšanje

U34330-106/14/6

9.12.2014

31.12.2023

Začasno podaljšanje

U34330-106/14/10

10.8.2015

31.12.2023

Začasno podaljšanje

U34330-106/14/12

27.9.2016

31.12.2023

Podaljšanje

U34330-106/14/18

27.9.2019

31.12.2023

Podaljšanje

U34330-106/14/28

4.11.2021

31.12.2023

Sprememba

U34330-106/14/44

6.2.2023

31.12.2023


 

Ime sredstva:

AFFIRM OPTI

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

emamektin

0,95

38081090

155569-91-8IRAC: 6

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2025

 

Uporaba na:

PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica); EIOJA: japonska nešplja (Eriobotrya japonica (Thunberg) Lindley); CYDOB: kutina (Cydonia oblonga MILL.); MSPGE: nešplja (Mespilus germanica Linnaeus); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.)

Uporaba proti:

1SPLOG: brstni sukači (Spilonota Stephens); LASPFU: češpljev zavijač (Grapholita funebrana Treitschke); CARPPO: jabolčni zavijač (Cydia pomonella (Linnaeus)); LEUCSC: sadni listni duplinar (Leucoptera malifoliella (O. COSTA, 1836)); LITHBL: sadni listni sitar (Phyllonorycter blancardella (FABRICIUS, 1781)); 1ADXPG: zavijači lupine sadja iz rodu Adoxophye (Adoxophyes Meyrick); 1ARCHG: zavijači lupine sadja iz rodu Archips (Archips Hübner); 1PRLCG: zavrtači iz rodu Perileucoptera (Perileucoptera)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H371: Lahko škoduje organom .; H373: Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P260: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P304: PRI VDIHAVANJU: ; P314: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P340: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P405: Hraniti zaklenjeno. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.; SPe 8: Nevarno za čebele/ Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

hruška: 7 dni, jablana: 7 dni, japonska nešplja: 7 dni, kutina: 7 dni, nešplja: 7 dni, sliva: 7 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-290/14/14

28.11.2019

30.4.2025

Sprememba

U34330-290/14/22

5.5.2020

30.4.2025


 

Ime sredstva:

CARPOVIRUSINE

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

granulozni virus Cydia pomonella

90,9

38081090

IRAC: 31

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS07

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Arysta LifeScience S.A.S.

Zastopnik, distributer:

PICOUNT D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2024

 

Uporaba na:

MABSD: jablana (Malus domestica)

Uporaba proti:

CARPPO: jabolčni zavijač (Cydia pomonella (Linnaeus))

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P272: Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P302+P352: PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode/ …; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P362+P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

jablana: 3 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

34330-1/12/5

4.2.2013

30.4.2024

Sprememba

U34330-43/16/2

28.4.2016

30.4.2024

Sprememba

U34330-43/16/8

21.3.2019

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-1/20/11

26.3.2020

30.4.2024

Sprememba

U34330-43/16/14

14.12.2020

30.4.2024

Sprememba

U34330-43/16/19

12.11.2021

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/13

1.4.2022

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-43/16/26

12.12.2022

30.4.2024


 

Ime sredstva:

CHECKMATE PUFFER CM-PRO

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

(E,E)-8,10-dodekadien-1-ol (codlemone)

9,03

38081090

33956-49-9

 

Formulacija:

razpršilec (AE)

Skupina nevarnosti:

GHS02, GHS07

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FEROMON

Proizvajalec:

Suterra Europe Biocontrol S.L.

Zastopnik, distributer:

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

1.9.2025

 

Uporaba na:

NNNOG: lupinarji (lupinarji); NNNOK: pečkarji (pečkarji)

Uporaba proti:

CARPPO: jabolčni zavijač (Cydia pomonella (Linnaeus))

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H223: Vnetljiv aerosol. ; H229: Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.; H315: Povzroča draženje kože. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.; P251: Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P362+P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.; P410+P412: Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 oC/122 oF. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

lupinarji: karenca ni potrebna, pečkarji: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-103/20/13

10.11.2021

1.9.2025

Podaljšanje

U34330-103/20/24

19.7.2023

1.9.2025


 

Ime sredstva:

CORAGEN

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

klorantraniliprol

20

38081090

500008-45-7IRAC: 28

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

FMC International Switzerland Sarl

Zastopnik, distributer:

PICOUNT D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2025

 

Uporaba na:

TROPS: beli koren (porovolistna kozja brada) (Tragopogon porrifolius L.); PRNPS: breskev (Prunus persica (Linnaeus) Batsch); BRSOK: brokoli (Brassica oleracea var. italica Plenck); BRSOB: cvetača (Brassica oleracea L. var. botrytis); SCVHI: črni koren (španski gadnjak) (Scorzonera hispanica L.); BRSOL: glavnato zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata); ARWLA: hren (Armoracia rusticana Gärtner, Meyer & Scherbius); PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica); DAUCA: korenje (Daucus carota subsp. sativus (Hoffmann) Arcangeli); ZEAMX: koruza (Zea mays L. (partim)); CSNSA: kostanj, pravi (Castanea sativa Miller); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); PRNPN: nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); BRSOS: ohrovt, glavnati (Brassica oleracea convar. capitata var. subauda L.); IUGRE: oreh (Juglans regia L.); LYPES: paradižnik (Solanum lycopersicum Linnaeus); PAVSA: pastinak (Pastinaca sativa L.); PARCR: peteršilj (za koren) (Petroselinum crispum (Miller) Fuss); BEAVD: rdeča pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. conditiva ALEF.); RAPSN: redkev, črna (Raphanus sativus L. var. niger (MILL.) PERS.); BRSNA: rumena koleraba (Brassica napus subsp. rapifera Metzger); ZEAMS: sladka koruza (Zea mays subsp. saccharata Sturtevant); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.); BRSRR: strniščna repa (Brassica rapa L.); HELTU: topinambur (Helianthus tuberosus L.); VITVI: trta (za namizno grozdje) (Vitis vinifera L.); VITVI: trta (za vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.); APUGR: zelena, gomoljna (Apium graveolens var. rapaceum (Miller) Poiret)

Uporaba proti:

MELSLA: ameriški lešnikov zavijač (Cydia latiferreana (Walsingham)); SPODLI: bombaževa sovka (Spodoptera littoralis); ANARLI: breskov molj (Anarsia lineatella ZELLER, 1839); LASPMO: breskov zavijač (Grapholita molesta (Busck)); LASPFU: češpljev zavijač (Grapholita funebrana Treitschke); PYTOGA: glagolka (Autographa gamma (LINNAEUS, 1758)); CARPPO: jabolčni zavijač (Cydia pomonella (Linnaeus)); HELIAR: južna plodovrtka (Helicoverpa armigera (HÜBNER, 1808)); PIERBR: kapusov belin (Pieris brassicae (LINNAEUS, 1758)); PLUTMA: kapusov molj (Plutella xylostella (LINNAEUS, 1758)); BARABR: kapusova sovka (Mamestra brassicae L.); LPTNDE: koloradski hrošč (Leptinotarsa decemlineata (SAY, 1824)); PSILRO: korenjeva muha (Chamaepsila rosae (Fabricius)); PYRUNU: koruzna vešča (Ostrinia nubilalis (HÜBNER, 1796)); POLYBO: križasti grozdni sukač (Lobesia botrana (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)); CHEIBR: mali zimski pedic (Operophtera brumata L.); 1LEPIO: metulji (Lepidoptera); GNORAB: paradižnikov molj (Tuta absoluta (Meyrick)); CLYSAM: pasasti grozdni sukač (Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796)); PANDHE: pasasti sadni lupinar (Pandemis heparana (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)); LAPHEG: pesna sovka (Spodoptera exigua Hübner); LASPSL: pozni kostanjev zavijač (Cydia splendana (Hübner)); PIERRA: repni belin (Pieris rapae (Linnaeus, 1758)); LEUCSC: sadni listni duplinar (Leucoptera malifoliella (O. COSTA, 1836)); LITHBL: sadni listni sitar (Phyllonorycter blancardella (FABRICIUS, 1781)); LYONCL: sadni listni zavrtač (Lyonetia clerkella (LINNAEUS, 1758)); CAPURE: sadni zavijač (Adoxophyes orana (FISCHER v. RÖSLERSTAMM, 1834)); LASPGR: žirov zavijač (kostanja) (Cydia fagiglandana (Zeller))

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

beli koren (porovolistna kozja brada): 21 dni, breskev: 14 dni, brokoli: 1 dni, cvetača: 1 dni, črni koren (španski gadnjak): 21 dni, glavnato zelje: 1 dni, hren: 21 dni, hruška: 14 dni, jablana: 14 dni, korenje: 21 dni, koruza: 7 dni, kostanj, pravi: 21 dni, krompir: 14 dni, nektarina: 14 dni, ohrovt, glavnati: 1 dni, oreh: 21 dni, paradižnik: 3 dni, pastinak: 21 dni, peteršilj (za koren): 21 dni, rdeča pesa: 21 dni, redkev, črna: 21 dni, rumena koleraba: 21 dni, sladka koruza: 7 dni, sliva: 14 dni, strniščna repa: 21 dni, topinambur: 21 dni, trta (za namizno grozdje): 3 dni, trta (za vinsko grozdje): 30 dni, zelena, gomoljna: 21 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-147/09/10

16.4.2010

19.12.2017

Registracija nujno potrebnega FFS

3433-147/09/18

6.4.2011

19.12.2017

Začasno podaljšanje

3433-147/09/20

13.6.2011

19.12.2017

Sprememba

3433-147/09/25

11.10.2012

19.12.2017

Začasno podaljšanje

U34330-70/14/7

9.12.2014

19.12.2017

Sprememba

U34330-104/15/11

30.7.2015

19.12.2017

Začasno podaljšanje

U34330-70/14/10

20.10.2015

19.12.2017

Podaljšanje

U34330-70/14/15

23.12.2016

19.12.2017

Podaljšanje

U34330-70/14/17

20.12.2017

30.4.2025

Sprememba

U34330-21/18/5

31.5.2018

30.4.2025

Sprememba

U34330-70/14/30

28.5.2020

30.4.2025

Sprememba

U34330-38/20/8

17.12.2021

30.4.2025

Sprememba

U34330-70/14/45

3.8.2022

30.4.2025


| |>>Naprej