Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 17.4.2024

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

BATTERY

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

dikamba

1,78

38083027

1918-00-9HRAC: 4

MCPA

16,1

38083011

94-74-6HRAC: 4

 

Formulacija:

vodotopni koncentrat (SL)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Sharda Cropchem Limited

Zastopnik, distributer:

METROB, D.O.O., PICOUNT D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.10.2024

 

Uporaba na:

3STREO: avtoceste/hitre ceste (avtoceste/hitre ceste); HORVX: ječmen (jari+ozimni) (Hordeum vulgare L.); TRZAX: pšenica (ozimni) (Triticum aestivum L.); YGLES: železniške površine (železniške površine)

Uporaba proti:

CHEAL: bela metlika (Chenopodium album (Linnaeus)); 1POLG: dresni (Polygonum (Linnaeus)); 1MATG: kamilice (Matricaria (Linnaeus)); CENCY: modri glavinec (Centaurea cyanus (Linnaeus)); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (Linnaeus) Villars); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (Linnaeus) Medicus); THLAR: njivski mošnjak (Thlaspi arvense (Linnaeus)); CIRAR: njivski osat (Cirsium arvense (Linnaeus) SCOPOLI); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine (Linnaeus)); PAPRH: poljski mak (Papaver rhoeas (Linnaeus)); CNSRE: poljski ostrožnik (Consolida regalis Gray); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P362+P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

avtoceste/hitre ceste: karenca ni potrebna, ječmen (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, pšenica (ozimni): zagotovljena s časom uporabe, železniške površine: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-37/2021/22

2.8.2022

31.10.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/27

20.10.2022

31.10.2024

Sprememba

U34330-37/21/29

28.8.2023

31.10.2024


| |